مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

زیارت اربعین یک اجتماع عالمی و پدیده جدید جهانی است

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون،حجت الاسلام مسعود حردانی نژاد امام جمعه موقت شهرستان کارون در خطبه های نماز جمعه این هفته پس از حمد و ثنای الهی و دعوت مومنین و مومنات به رعایت تقوای الهی، گفت: ایام ماه صفر،حال وهوای سفر اربعین داریم شورو شوق عجیبی است که هرسال دراین میان عاشقان اباعبدالله ایجاد می شود خیلی ازمردم درحال آماده وعزمت به این سفرعشق، سفرزیارتی اباعبدالله(ع) ر ادارند زیارت اربعین اباعبدالله الحسین(ع) درواقع یک رزمایش ولایت، زیارت اباعبدالله چه دراربعین چه درغیره ایام اربعین اجرو ثواب زیادی دارد لاکن تاکید بر زیارت اربعین بخاطر این که یک رزمایش بزرگ برای اباعبدالله و حرکت امام حسین (ع)وقضیه عاشورا یک رزمایش بزرگی است ویک بیعتی است با آرمان های اباعبدالله الحسین(ع) با نهضت اباعبدالله الحسین(ع) که هرساله به شکل دست جمعی این بیعت را به اباعبدالله (ع) نشان بدهیم ولبیک گویان بیعت خودمان را با اباعبدالله (ع)وشهدای کربلابایدنشان بدهیم
حردانی نژاد گفت :قضیه اربعین قضیه جهانی است پیاده روی برای زیارت اباعبدالله (ع)چه درایام اربعین چه درغیره ایام اربعین ازسابق مرسوم بود بسیاری می رفتندهرچند محدود بود بخاطرمحدودتهایی که حکومت بعث می کردند قبل ازآن آشکاربود بعدازآن مخفیانه بودبسیاری ازبزرگان علمای ما درسطح مراجع اسادتید ،طلاب مردم افرادی همانند میرزاجواد ملکی تبریزی ،سیدمحمدامین عاملی وبسیاری دیگر اینها پیاده ازنجف تاکربلا می رفتند اما می بینیم این چند سال اخیریک تحول عظیمی دراین پیاده روی اربعین ایجاد شده درسابق محدود بود اما درحال حاضر به بزرگترین اجتماع بشری درجهان تبدیل شده

وی ادامه داد:هیچ اجتماع این چنین درعالم وجودندارد واین پدیده به گفته ی مقام معظم رهبری یک پدیده اللهی است در این زمانی که دشمن به انواع واقسام طرق به دنبال ایجاداختلاف تفرقه بین مسلمانان هست ونیازبه اتحادوهمدلی بیشتر ازیک طرف وتقویت روحیه انقلابی ومبارزه بااستکبارکه در این زمان ضرورت دارد خدای متعال قضیه راهپیمایی اربعین اینگونه به وجود آورد ،برکت قرارداد هیچ گروهی وفردی ادعا نمی کند به واسطه تبلیغات مااین قضیه زیارت اربعین پاگرفت این نشان میدهدعنایت خاص اللهی و اهل بیت علیهم السلام که این اتفاقی دراین زمان افتاده این باید بماند نبایدتضعیف شود وبایداین حرکت شور وشعورش مضاعف بشود وپایداربماند شوررفتن نباید کم شود بین مابایداین حرکت را حفظ کرد.
امام جمعه موقت کارون تاکید کرد: مابا احیای اربعین همان کاری را که امام سجاد (ع)وحضرت زینب (س)کرد که زنده نگه داشتن واقعیه عاشورا ست. جریان عاشورا برای یک زمان محدود نبوده ونیست وبایدادامه پیدا بکندوبرای یک منطقه خاص نیست بلکه برای همه عالم است.
رهبربزرگ هند برعلیه استعمارگران گاندی می گوید من مبارزم از امام حسین(ع) یاد گرفتم این بایدجهانی شودباید معرفی شودیکی ازراه های معرفی وماندگی عاشورا و معرفیش به جهان همین اجتماع عظیمی است که همه مردم جمع بشوند همه محبین اهل بیت (ع) جمع بشوندازسرتاسرعالم و بیان بکنند جریان عاشورا وبگویند هنوزآرمان هایی امام حسین (ع)زنده است هنوز صدای هیهات من الذله امام حسین زنده است هنوزندای امام حسین در بین ما زنده است.که مثل امام حسین(ع) نباید مثل یزید بااو بیعت کند و سرسازش بکند.شور وشعوردر حرکت اربعین امام این مراسم غیره ازاینکه یک بحث معنوی ست غیره ازاینکه برپایی گریه وعزای براباعبدالله است بایدآن راتبدیل بکند که تبدیل هم شده به یک اجتماع بزرگی برای مردم به خصوص جوانان که میبینیم جوانان زیادحضوردارنددراین پیاده روی اربعین جوانان انقلابی برای اینکه تقویت بشود آن روحیه ی مبارزه باظلم واستکبار وشاهدش این که بسیاری از شهدای مدافعین حرم وقتی می بینیم آنهااهل پیاده روی اربعین بودند و فهمیدن که ادامه راه امام حسین(ع) وقدم برداشتن درمسیر امام حسین(ع) اینکه فقط این نیست که ازبین نجف تاکربلا رفت بلکه بایدبا یزید زمان آمریکا صهیونیسم طرفداران آنها داعشی که متولد آنهاست باید باآنها مقابله کرد و رفتند وقدم گذاشتن تابه مرحله شهادت رسیدند، مابرمحبت پیامبر (ص) واهل بیت(ع) با هرزبان وگویشی با هرقوم ونژادی ازهرکشوری بایدجمع بشویم حب الحسین یجمعنا این شعارماست براساس محبت امام حسین(ع) جمع بشویم وشعار هیهات من الذله راسربدهید

حجت الاسلام حردانی نژاد بیان داشت: مابایداین حرکت اربعین راکه درواقع یک مقدمه ایست ویک آمادگی ست برای آن دوران ظهورامام عصر(عج )که درزمان دوره ظهور همه مومنین جمع میشوندباهرنوع قبیله ای وتفکری ونژادی جمع میشوند حول محورامامت.در این بین ملاحظاتی وجودداردبایدمواظب باشیم دشمن ازاین اتحادازاین حرکت به خشم آمده که این همه اتحادهمدلی بین مسلمانان نه فقط بین شیعه بلکه حتی اهل سنت موکب برپامی کنند وبه زیارت می آیندنه فقط ازاهل اسلام ازادیان دیگر هم حضورپیدامیکنندچون میدانند امام حسین عظمت دارد لذادشمن ازاین اتحاد بدش می آید دراین چندسال به دنبال خرج برای ایجادتفرقه بین مسلمانان هست به تکفیر بکشد ودرمقابل همدیگرقراربدهدودربین شیعیان نفوذ بکند انحراف ایجاد کند فرقه درست بکند ما بایدبلعکس به دنبال اتحاد باشیم بلعکس نقشه ی دشمن حرکت کنیم مواظب باشیم دشمن از سالیانه گذشته وقتی دیداین حرکت عظیم مطالعه کرد،قضیه اربعین که چطورمیتواندایجاد انحراف بکند دراین قضیه چطوری بتواند تضعیف بکند لذامیبینیم تحرکاتی ایجاد می کنند برای ایجاد بد بینی واختلاف بین مردم عراق و مردم ایران مسائلی که نیست شایعه می کنند مسائلی که هست خیلی مختصر است بزرگ نمایی می کنند برای ایجاداختلاف بایدمواظب باشیم درنقشه دشمن حرکت نکنیم.

امام جمعه موقت کارون به دیدار سران سه قوه با رهبر معظم انقلاب اشار کرد و گفت :جلسه ای که هفته پیش سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی با مقام معظم رهبری داشتن، مقام معظم رهبری یک راه بردی برای آنها مشخص کردند تاکید کردندکه باید دولت مردان درمرحله عمل اقدام بکنند ازمهمترین مسائلی که رهبرانقلاب تاکیدکرده بوداشاره به اخذتصمیم های جدی وعملیاتی که این ها درعمل هم پیاده بشوندبرای حل مشکلات مردم بخصوص قشرمستضعف دوم اینکه حل مسئله بانکی ونقدینگی واشتغال مردم و تورم مقام معظم رهبری تقسیم می کند مشکلات اقتصادی کشور به دو قسم، یک قسم چالشهای درونی و ساختاراقتصادی داخل کشور این ساختارکشوربایدساخت بشود دوم مسائل و مشکلاتی که ناشی ازتحریمهای ظالمانه است دشمن با توجه اینکه درزمینه های متعدد موفق نشد براى براندازی نظام حدود12سال که متمرکز شده در مسئله تهاجم شدید اقتصادی که میتونیم درسه دوره تقسیم کنیم ازسال85تا89یک سری تحریم هایی اقتصادی داشت وقتی متوجه شد نتیجه نداد وارده یک نسل جدیدی ازتحریمها ایران راقرارداد بنام تحریمهای فلج کننده هدف فشاربرمردم بودنارضایتی مردم وفشار بردولت و نظام تااینکه نظام ودولت رفتارش عوض بکند آن رفتاری که آنهامی پسندن و این تحریم ها برپایه ی آن ضعف ساختاردرون کشورهست مسئله تحریم بانک مرکزی وتحریم صادرات نفت خام تا اینکه دوره سوم با خروج آمریکا ازبرجام یک تحریمهایی جدیدی راآغازکردند ایجادمحدودیت درروابط ارزی وفروش نفت، 4راه کاروجوددارد برای درون ساختار وتهدید برون در تهدیدزدایی پیشنهاددادندکه این مسئله باید پیگیربشه پیمان پولی دوجانبه با ارزهای ملی خودکشوری که می خواهیم باآن معامله کنیم وحذف واسطه ی پولی ودلار بین این پیمان ها وبعد فروش ریالی نفت دربورس انرژی با امکان تسویه ریالی که اینها بحث تخصصی که دولت مردان آنها را ادامه بدهند…

Updated: مهر 27, 1397 — 9:29 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب