مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز یکی ازنظام های قوی ومستحکم جهان است.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه کارون، حجت‌الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون در خطبه های نماز جمعه این هفته پس از حمد و ثنای الهی و دعوت مومنین و مومنات به رعایت تقوای الهی ،با بیان حدیثی از حضرت زهرا (س )گفت: حضرت زهرا(س) می فرماید:سه چیز را دردنیادوست دارم تلاوت قرآن، نگاه به چهره رسول مکرم اسلام (ص )وانفاق درراه خدا،

امام جمعه کارون بیان داشت : درآستانه شهادت حضرت زهرا (س) مسیره راهپیمایی به سوی مصلی برای مراسم عزا داری ازمساجدوحسینیه هاوبا حضور هیئت ها و مردم متدین شهرستان برگزارمی شود.

امام جمعه کارون به روز 22 بهمن اشاره کرد و گفت :درآستانه یوم الله 22بهمن هستیم این روز بسیاربزرگی است روزی که خداوند متعال عنایت کردونظام مقدس جمهوری اسلامی را به وسیله امام راحل شروع شد ونظام شاهنشاهی ساقط شدکسی پیش بینی نمی کرد که این نظام مقدس چنین رستاخیزی را ایجاد کند مستضعفين را بیدارکند فرهنگ اهلبیت را آنچنان مستحکم ومعرفی کندکه دنیااز او بهره مندشودبسیاری پیش بینی می کردندمانند انقلاب های دیگراین انقلاب هم مسیردیگری راطی می کنداما با توجه به نظریه مهم امام درولایت فقیه که ضامن بقای حرکت صحیح این انقلاب است این انقلاب راه خودش را ادامه داد وامروز یکی ازنظام های قوی ومستحکم جهان امروز ماست همه اینها عنایت خدابود، خداوند متعال افرادمخلصی را درصحنه دید، امام،علما شهدا،خانواده های شهداوجوان های متدین را دیدکه همه فریادالله اکبر وفریادحکومت اسلامی سرمی دادندوبرای آن جان فشانی کردند وزحمت کشیدند لذا عنایتش به این مملکت نازل کرد امام راحل را به وطن برگرداند قدرت تشکیل نظام اسلامی را به اوداد از او پشتیبانی کرد ازملت ایران پشتبانی کرد و در توطئه ها ملت ایران را یاری کرد وامروز نظام جمهوری اسلامی مستحکم وقوی درمیان همه نظام های بین المللی، پشتیبان مستضعفين و در مقابل مستکبرین ایستاده است این عنایات خداوند واهل بیت بود.

خضیراوی افزود: خداوند متعال می خواست حقیقت فرهنگ اهلبیت را به جهان بشناساند تا کی این حقیقت باید مخفی باشد ویک عده ای در دوران گذشته چه اموی ها چه عباسی ها و وهابی ها به نام اسلام آن جنایاتها را انجام می دادند و اسلام را بدمعرفی کردند.خداوند متعال در میان این غوغا ها وادعا ها نظام مقدس جمهوری اسلامی رابه رهبری امام راحل پایه گذاری کرد وحقیقت اسلام ناب را به جهان نشاند امروزعاشقان این انقلاب در جای جای دنیا فراوان هستند دروسط اروپا در آفریقا و آسیا درخاورمیانه انسان های حتی غیره مسلمان و منصف همه اینها ادعا دارند که نظام مقدس جمهوری اسلامی توانسته است دلهای پاک رابه سوی خودجلب کند انسانهای مستضعف را بیدارکند ازمحرومین دفاع کند درمقابل مستکبرین بایستد یکه وتنها قدرت های بزرگ را کناربگذارد شکست هارا درداخل وخارج مرزها برآنها تحمیل کندازکشورهای مسلمان دفاع کند با دست توانای خود به کمک عراق برود وعراق رانجات دهد به کمک کشورسوریه می رود اورا نجات می دهد وداعشی که ساخته وپرداخته قدرتهای بزرگ راشکست بدهد کسی این همه قدرت عزت وشرف را پیش بینی نمی کند اما خداوند متعال وقتی که انسان های مخلصی رادرصحنه دیدکه همه چیز آنها برای خداست به آنها کمک کرد واین نظام را مستحکم نمود به طوری که امروز این نظام مقدس جمهوری اسلامی قدرتهای بزرگ را به تحدی وامیدارد.

ایشان تاکید کرد: شاهدبودیم که کشورهای غربی که یک زمانی براى دنیا نسخه می پیچانند و دستورمیدهند وپادشاهان و امرا را عزل نصب می کنند به کشورهای مختلف هروقت می خواهند حمله وسرنگون می کنند.این قدرت های بزرگی که خودرا سردمدارجهان میدانند امروز درمقابل جمهوری اسلامی زانو زدند شکست خوردند.درسوریه و عراق شکست خوردند. توطئه آنها علیه مردم یمن نقش برآب شد.درلبنان شکست خوردند همه اینها پیام امام وانقلاب بود.به همین خاطر روز22بهمن یوم الله است روزی است که خداوند متعال به این ملت وهمه جهان اسلام ومستضعفین عالم عنایت کرد لذاباید قدر این روز بزرگ الهی رابدانیم.

امام جمعه کارون گفت : باتوجه به چهلمین سال انقلاب اسلامی به سرمی بریم و دهه پنجم ازروز22بهمن آغاز می شود باید یک حضور قوی داشته باشیم.تشکرمی کنم ازمدارس، بسیجیان، مساجد،حسینیه ها هیئت ها، ، مسئولین,ومردم که اعلام آمادگی کردندکه به شکل بسیارپر رنگ در این راهپیمایی شرکت می کنندوباردیگر همه ما به شکرانه خداوند متعال بخاطرعنایت آن روز بزرگ حضور پیداخواهیم کردواین نعمت راشکرخواهیم کرد وعلیه استکبارجهانی شعارخواهیم داد

22بهمن روزبزرگی است همه باید حضور پیداکنیم وبا امام وشهدا بیعت کنیم.شاهدبودیم چند روزگذشته باردیگرغربی ها اطلاعیه علیه نظام جمهوری اسلامی دادندوخواست هایی را اعلام کردندیادشان رفته که دیگرزمان نوشتن دستوربرای کشورهابه سرآمده است.اطلاعیه میدهندکه حقوق بشر را رعایت کنید که ازتروریست حمایت نشود درحالی که درون کشورهای اروپایی منافقینی که خود دستهایشان به خون این ملت آغشته است آنجا به راحتی زندگی می کنند ازسرمداران آمریکا و اروپا حمایت می شودبه آنها پول داده می شود درحالی که طبق آمار قریب به17هزارنفر را ازملت ایران به شهادت رساندندوبه این شهادت و کشتارها اقرارمی کنندولی بازموردحمایت دولت آمریکا وکشورهای اروپایی هستند.آیا نمیدانند که منافقین شهیدبهشتی و72تن ازیارانش را به شهادت رسانند،اروپایی ها آمریکایی ها که شهید رجایی و باهنر به دست همین منافقین به شهادت رسیدند.آیا نمیدانندکه انسانهای مومن درکوچه وبازار به دست منافقین کشته شدند خوب می دانندومنافقین به این مسائل اعتراف کردند با همه این وجودمی بینید که آنهاموردحمایت آمریکا و اروپا هستند وبعد آمریکا و اروپا به ایران توصیه می کنند که ازتروریست هاحمایت نکنید درحالی که آمریکا اقرارکرده که خودش داعش رابه وجودآورده است واینک منافقین را حمایت می کند.این اروپای قداروحیله گرکه گفته بودیک ساختارمالی راایجادمی کند که بتواند ایران را ازقرارهای که از قراربرجام استفاده کند ایجادکندیک سیستمی را تعریف کرده است که ناکارآمد وجوابگو نیست بعداز 9ماه معطلی می گویند برجام رابه شکل کامل اجراکنیدکه ماچنین سازوکاری را تعریف کردیم که دراین سازکاربحث فروش نفت و گرفتن بعضی از خدمات درآن نیست درحد دارو وغذا بحث هایی راانجام داده است وکاملآ آن حرف اول راپس گرفتند.ولی ملت شریف ایران خوب میداند که با انقلاب خود نباید به قدرت های بزرگ وغربی ها تکیه کند باید برجوانان وقدرت خود تکیه کند.
بارک الله به سپاه پاسداران که درجواب اروپایی ها دیروزتوانست یکی ازدست آوردهای بزرگ دفاعی خود را نشان دهدوچرخ ساخت موشک را در اعماق زمین، موشک بالستیک موشک نقطه زن راموشک دقیق وکم نظیردرجهان به آمریکایی ها و اروپایی ها نشان داد تا نگویند موشک خودتان را محدودکنیدبه چه جراتی چنین چیزی را تحمیل می کنند درحالی که خودموشک هسته ای، موادشیمیایی واسلحه های کشتارجمعی دارند به دیگران توصیه می کنند حتی ازداشتن موشک محروم باشید. اروپای قدار وحیله گر به عربستان سعودی وامارات انواع اسلحه ها را می دهند وآنها برسرمردم یمن می کوبندوازآنهاکشته می گیرند برسرهمه می خندندو می گویندچون منافع ما ایجاب می کندما باید به عربستان اسلحه بفروشیم.وهمه بحث هایی که بعدها پیش امده بر اثر قتل این خبرنگار به دست عربستان یک مدت مانور دادند که اسلحه نمی فروشیم محدود می کنیم ولی باز برگشتندبه همان حالت اول واینک کشورهای اروپایی و آمریکا باردیگراسلحه های خود را به عربستان و جاهای دیگرمی فروشند به وسیله آنها به مردم یمن کشته می شوند این دنیایی است که برای ماساختندعادت کردند نسخه بپیچانند به ملت ها دستوربدهند.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی ادامه داد: امام راحل وملت درمقابل آنها ایستادند استقلال را به جان وخون جوانان خرید تابتواندمستقل باشددرمقابل قدرت های بزرگ بایستد حق وحقیقت را فریاد بزنید ازمحرومین دفاع کند. به همین خاطر 22بهمن بسیارمهم است وما حضور خواهیم داشت وعلیه آمریکا فریادخواهیم کرد.

امام جمعه کارون به سالروز شهادت شهید مغنیه اشاره کرد و گفت: درسالروزشهادت مغنیه هستیم از فرزندان این مملکت ازسربازان و فرماندهان بسیار خوب وبرجسته حزب الله که توانست شکست را بررژیم اشغال گرقدس تحمیل کندوخودرا فرزند امام ورهبری میداند. یادش راگرامی میداریم.

سالروز فتوای تاریخی امام علیه سلمان رشدی درپیش داریم این فتوای بزرگ از اسلام ،قرآن و اهل بیت نشئت می گرفت وعزت را برای مسلمانان آورد آن فتوای که توانست جهان را متحیرکند اخلاص، ایمان و اعتقاد امام به جهان نشان دهد.

حجت الاسلام خضیراوی بیان کردند، یکی ازمشکلاتی که دررابطه با محدوده داریم توجه مسئولین استانی بودکه در همین مدت قبل ازدهه فجرکارهایی انجام گرفت بامسئولین استان جلساتی گرفته شد توقع های شهرستان به آنها یادآوری شداستقبال کردند ازمحدوده بازدیدکردندو نظرخودرا دررابطه با محدوده شهرستان کارون اعلام نمودند و به وزارت کشورفرستادند این حرکت حرکت خوبی بود.یک حرکت تکمیلی دیگرمی خواهدکه باید دروزارت کشورانجام بگیرد چون محدوده شهرستان ها به وسیله وزارت کشورو دولت باید تصویب شود به همین خاطر عده ای از مسؤلين پی گیری نمودند ودروزارت کشوربا مسؤولین ذیربط هم جلساتی گرفته شد بفضل پروردگار روزهای آخررا طی می کند درمجموع یکی ازمشکلاتی که ما داشتیم دراستان بود وتوجیه مسؤولین استان بود بحمدالله توجیه شدند مدارک ونقشه ها آنها داده شد.بازدیدمیدانی کردند ومحدوده که آنچه شایسته مردم شهرستان کارون است تصویب نمودند به همراه نقشه به وزارت کشورفرستادند.بحث پی گیری آن دروزارت کشورروندخودش را طی می کند امیدواریم درروزهای نه چندان دور بتوانند در وزارت کشورآخرین مراحل را طی کند وبه مسؤولین استان وشهرستان ابلاغ نمایند تااینجا مراحل خوبی را طی کرده وامیدواریم مرحله نهایی به خوبی طی شود.
امام جمعه کارون در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه امروز گفت :بعضی ازپروژه های بزرگ داریم مثل پروژه ساخت استودیوم، پروژه قبرستان، پروژه ایستگاه برق بسیاربزرگی است که دیروز ازآن بازدید کردیم ولی همه این پروژه هاعمومآ معارض داشته است هرکسی هرجای این زمین های خالی را با اینکه ثبت ملی شده است اگرکسی انگشت بگذارد یک عده ای معارض وارد میدان می شوند ونمی گذارند این پروژه ها کاربشود با بازدیدی که دیروز ازاین پروژه داشتم عده ای معارض که ازفرزندان همین شهرستان هستند استعلام کردندو اسامی آنهابه من داده شد بعدمتوجه شدیم که یک عده ای ازیک منطقه آمدند و معارض شدند که نبایدشما اینجاکارکنید اگرکارکنید باید با ما بنشینید وصحبت کنید.درقضیه پروژه قبرستان بقیع همینطور کارشده است نقشه و خاکریزی شده اقداماتی انجام گرفته دربحث ساخت استودیوم دیوارهای زدند وکاررا شروع کردند اما یه عده ای معارض جلوپیمانکاران رامی گیرند به مسؤولین ذیربط مراجعه نمی کنند یک نفر تا به حال به دفتر بنده ویا به فرمانداری مراجعه نمی کنند ما بارها گفتیم اگرکسی حقوقى دارد قطعآ ازحقوق آن دفاع می کنیم حتی اگرچیزی ساخت شود چیزی معاوض آن داده می شود ولی نبایدجلوی پروژه های بزرگ را گرفت لذاهم شورای تآمین هم نیروی انتظامی وظیفه دارند که نگذارندمعارضین جلوی پروژه های بزرگ که پروژه های اشتغال وضروری شهرستان است جلویش گرفته شود.ازنیروی انتظامی و شورای تآمین و همه مسؤولین می خواهم که اگراین عزیزان حقوقی دارند رسیدگی کنند حقوق آنهارامعلوم نمایند یا عوض آنها بدهند یااز انها بخرندوازمعارضین می خواهم به مبادی ذیربط مراجعه کنند به پیمانکارمراجعه نکنند پیمانکاربراساس قراردادی که دارد.دارد بعضی ازپروژه ها را پیش می برد ومطمئن باشنداگرحقوقی دراین زمینه دارندمن شخصآ دفاع خواهم کردهم بنده وظیفه دارم هم همه مسؤولین وظیفه دارند اگرکسی ازمسؤلين دراین زمینه کوتاهی کند بروندعلیه آن مسئول شکایت کننداما اگر پیمانکار برود امکاناتش رابگذارد افرادی را استخدام کند مهندسی را بیاوردوشروع به کارکندوبعدعلیه آنهاحمله کنند و جلوی کارآنهارا بگیرند این جلوگیری از کاروپیشرفت شهرستان است ونباید این انجام بگیرد دربعضی ازجاها بعضی ازافرادمعارض شدند و پی گیری شد دربعضی ازموارد 80درصدحقوق چندانی براى آنها تعریف نشده بود. ادعایی بیش نبوده است ولی اگرحقوقی داشته باشند مطمئن باشندما دفاع خواهیم کرد.اجازه نخواهیم داد این پروژه ها معطل شود.

Updated: بهمن 19, 1397 — 7:55 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب