مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

در یمن هزارن غیر نظامی کشته می شوند،صدای حقوق بشر بلند نشد،وقتی پالایشگاه نفت آنها بمباران شدفریادها بلند شده است

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون در خطبه های نمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی، گفت:از خصوصیات شیعیان آن چیزی که با آن معروفند، اهتمام به زیارت انبیاء ،اولیاء ،ائمه به ویژه زیارت حسین ابن علی (ع) است این ازممیزات شیعه است.
خضیراوی بیان داشت: زیارت اربعین وراهپیمایی اربعین ازپدیده های است که اززمان شهادت حسین ابن علی (ع) تا کنون قطره قطره جمع شد وامروز به یک دریای میلیونی شکل گرفت به حدی که همه را متعجب کرده است ودردنیا بی نظیراست ازجهات مختلف هرکس خودش را به این راهپیمایی عظیم برساند قطعآ تحت تاثیرقرارخواهد گرفت نه فقط ازکثرت جمعیت ازایمانی که ازجانب مردم نشان داده می شود از ارادتی که مردم به حسین ابن علی(ع) و اهل بیت (ع)دارند، ازانفاقی که صورت می گیرد ازبرخوردهایی که افراد باهم دیگر انجام می دهند همه را به  تعجب وا داشته است همه اینها از برکات حسین ابن علی (ع )است اینها به وسیله ائمه سلام الله علیهم اجمعین یک سنتی شد که زیارت حسین ابن علی(ع) به شکل ویژه مورد توجه قراربگیرد هم نشستن پای مجلس قراء و خطباء به وسیله ائمه ،گریه برحسین ابن علی(ع) به وسیله ائمه حرکت به سوی قبرحسین ابن علی(ع) به وسیله ائمه وزیارت آن کم کم جمع شد وبه دریایی تبدیل شد که امروز پایگاه بزرگ پیروان عصمت وطهارت است. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را توفیق بده که قطره ای از این دریا باشیم و به زیارت حسین ابن علی(ع) برویم و ازاین زیارت بهره بگیریم واستفاده کنیم وذخیره قبروقیامت همه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت: اطلاع یافتیم و میدانیم که بحمدالله درشهرستان کارون عده ای خانه های خودخالی و مرتب کردند ،حسینیه ها ومساجد خود را مرتب کردند که از زوارحسین ابن علی (ع) استقبال کنند بارک الله به همه این عزیزان واین بزرگواران قطعآ خدمت کردن به زوار حسین ابن علی (ع) ازبرکات وتوفیقات خداوند متعال است به بشروانسان،ان شاء الله این کاربزرگ انجام بگیردبه شکل گسترده با توجه به اینکه امسال زوارزیادی خواهیم داشت همه پیش بینی می کنند که امسال جمعیت زواربیشترخواهد شد لذا استقبال هم باید بیشترخواهدشد.بفضل پروردگارشهرستان کارون هم در مرزشلمچه موکب هایی را دارد که مستقرمی شوند واز زوارحسین ابن علی (ع )استقبال می کنند وهم روز پنج شنبه دو سه موکب هایی که به عراق می روند مورد بدرقه مردم ما خواهند گرفت ازاسلام آباد به سوی سویسه باید خودمان را آماده کنیم وآن روزی که بفضل اللهی این عزیزان بدرقه می شوند موکب های سر راهی ما باید فعال باشند وازآنها استقبال کنیم  زمینه ی استراحت وپذیرایی براى آنها فراهم کنیم تا ان شاالله تا مرزآنها بدرقه بشوند و از آنجا به سوی کربلا بروند درمدرسه ای مستقر می شوند که از زوارشهرستان کارون استقبال کنند بحمدالله زمینی دراین زمینه گرفته شده در کربلا که بعدها ان شاء الله آن را بسازیم و بتوانیم ازآن استفاده کنیم و بهره ببریم درمجموع خودمان را برای زیارت اربعین آماده کنیم براى عتبات ما هم شماره حساب هایی در نظرگرفته شده کسانی که می توانند دراین زمینه کمک کنند کمک بکنند ان شاء الله موکب هایی ما درمسیره فعال باشند فعال تر از هرسال وهمه خود رابرای این حماسه بزرگ آماده کنیم.
خطیب جمعه شهرستان کارون گفت:رهبر معظم انقلاب دردیدارشان با اعضای محترم مجلس خبرگان نکات مهمی را فرمودند درس هایی را که ازهشت سال دفاع مقدس برداشت کردند را فرمودند ومسایلی را به آن اضافه کردند که برای ما بسیارمهم است فرمودند:که یکی ازدرس های عمیق هشت سال دفاع مقدس توکل امام به خداوندمتعال است درزمان آغازجنگ ودرطول هشت سال دفاع مقدس به رغم همه ی مشکلات وکمبودها و فشارها یک موضوع شگفت آور بود که باید به این توکل امروز نیزدرهمه عرصه ها توجه شودوبایدوجودداشته باشد.نکته ی دیگری که رهبر معظم انقلاب ازهشت سال دفاع مقدس برداشت کردند وصحیح است و بسیارمورد تاکید رهبرمعظم انقلاب فرمودند:امید به آینده واعتماد به جوانان را ازدیگردرس های دفاع مقدس برشمردند وفرمودند بایدجوانان را وارده میدان کرد و ازنیروی آنان غفلت نکرد اعتماد به جوانان بایدبه شکل ویژه انجام بگیرد ودر ردهای بالای مدیریتی  و در ردهای میانی بایدازوجود آنها استفاده کرد وجودآنها مقتنمی است که درهشت سال دفاع مقدس خودش را نشان داده است،نکته سوم و درس های ازدفاع مقدس که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ عزم واراده ی ملی است که درهشت سال دفاع مقدس دراوج خود بود وملت یک پارچه شد وباعزم اراده توانستند هشت سال دفاع مقدس رامدیریت کننددرصحنه حاضربشوند وآن را به یک پیروزی بسیارقطعی تبدیل کنندواین درس، درس بزرگی است.رهبرمعظم انقلاب فرمودند؛ این به معنای این که ما میتوانیم کارهای بزرگی راانجام بدهیم دشمن سعی می کند که بگویدشمانمی توانید ونمی شودولی مابایداصرارداشته باشیم که می توانیم ومی شودکارهای بزرگی راانجام داد.
امام جمعه کارون درادامه گفت: یکی ازنکات دیگری تلاش می شود فرمودند؛ اذهان وادراک مردم مسئولان را دشمن سعی می کند منحرف کندموضوع پایبندی به شعارهای انقلاب است که همه بایدپایبندآن باشندواخیراامریکا واروپا اظهارمی دارند که شمابایدازشعارهای انقلاب تان دست بردارید،علاج مسائل ومشکلات کشورپای فشاری برشعارها وراه انقلابی است.مسایل مهمی را دررابطه باتولیددررابطه باخودباوری دررابطه دشمن شناسی فرمودند؛ همانطوری که نمی شود به امریکا  اعتمادکرد نمی شودبه اروپاهم اعتماد کرد نباید به اروپا اعتمادکرد.مراودات سیاسی رفت وآمدهای سیاسی قراردادهای اقتصادی انجام می گیرد اما نبایدبه آنها دلبند شد.امریکا روی دیگرسکه آمریکا و استکبارجهانی است.رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ که امروزنظام اسلامی نه تنها قوی تر از 40سال پیش است بلکه از 10سال پیش نیزقوی ترشده است واقتدارانقلابی وسیاسی آن درمنطقه گسترش یافته  وریشه های انقلاب عمیق تر شده است.بعدفرمودندهمه بدانند آمریکا دشمن اصلی ماست بایدبه وعده های اللهی اعتمادکرد.مسئولین ومدیران بایدتقوا وصداقت را رعایت کنند کارجهادی را در دستورکارخود قراردهندوهمه بایدبه کمک تولید بیایندوهمه حمایت کنند و مبارزه با فسادمختص قوه قضائیه نیست بلکه همه نهادها وارگان ها ومسولان قوا وظیفه دارندکه منفذ های فساد را ببندند وبا فساد مبارزه کنند.صحبت های بسیار مفصل وکلیدی که باید موردتوجه همه قراربگیرد.درمقدمه صحبت رییس مجلس خبرگان نکته ی قشنگی را فرمودند؛ فرمودند؛که امام راحل ما دو چیز را درمیان ما قرارداده است که اینها امانتی است ازجانب امام راحل ما به خود ما زبان حال امام است که می فرماید؛ دو چیزمن درمیان شما قراردادم یکی نظام مقدس جمهوری اسلامی این نعمت اللهی اینکه به اعمال و افکارما هویت می دهد ، جهت واخلاص می دهد ثواب مضاعف می دهد ودیگری نعمت ولی فقیه است این دو ثقلی است که امام راحل ما برای ما قراردادند که باید مورد توجه قراربگیرد رییس مجلس خبرگان فرمودند؛اگر کسی اینهارا باورداشته باشدبین مااینها اعتماد داشته باشدقطعآجاده منحرف نخواهدشد.
وی به سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: سخنان رییس جمهور و وزیرخارجه درسازمان بین الملل ومصاحبه های که انجام گرفت عزتمندانه و روشنگرانه بودوانعکاس خوبی درسطح جهان داشت وکاملا برای ما وهمه دنیا ثابت شد که حقیقتآ امریکا واروپاخیلی وقیح اند4سال  مستقیمآ اسلحه به امارات وعربستان می دهند وبااین اسلحه هامردم یمن را بمباران می کنند و زن وبچه وپیر وجوان لت وپار وتیکه تیکه می کنند و خون شان را درسرزمین شان مظلومانه جاری می کنند.اروپا هیچ حرفی نزد تا اینکه خود یمنی ها آمدند ومنابع نفت عربستان وپالایشگاه های نفت عربستان را با پهپادهای خود بمباران کردند یک دفعه سازمان بین الملل و کشورامریکاوکشورهای اروپایی همه سربلندکردندوگفتند یک فاجعه ای اتفاق افتاده است آن را به کشورما نسبت دادند درسازمان بین اللمل سعی کردندنامه ای درمحکومیت آن بگیرند وسر وصداهای زیادی را ایجادکردند.یعنی خون یمنی هاوخون مردم مظلوم یمن برای آنهاهیچ احترامی نداشت قریب100هزارنفرازمردم یمن کشته شدندعروسی آنها، عزاداری آنها، شخصیت های آنها ترورشد، بمباران شد برای قدرتهای بزرگ اروپا درمحکومیت این کارهیچ اقدامی نکردندحتی نامه ای برای سازمان ملل برای توجه این مظلومیت ها ندادند.اما آن وقتی که جوانان رشید یمنی توانستند مردانه بایستند علیرغم همه این مشکلات که حقیقتآ طاقت فرساست ایستادگی و مردانگی کردند ازسرزمین خودمحافظت کردند بلکه صحنه را عوض کردندآن وقت می بینیم که سازمان ملل کشورهای اروپایی و امریکا سربلندکردندواین رامحکوم می کنندونسبت به آن حساسیت نشان دادند.آنجایی که منابع آنها اقتدا می کنداین چنین برمی خیزندآنجایی که مردم مظلوم یمن کشته می شوند و برای خودنفعی تعریف نمی کنندکاری به حقوق بشر ومردم مظلوم یمن ندارد. ولی امروز بحمدالله مقاومت مردم یمن نتیجه داد ودنیا را متعجب کرد توانستند با 10پهپاد هواپیماهای بدون سرنشین پالایشگاهای اصلی نفت عربستان را بمباران کنند ونصف نفت آنها را قطع کنند وتوانستند صحنه جنگ را کاملآ عوض کنندبلکه صحنه رابه دست خودبگیرند این کاربزرگ انجام گرفت وتوانستند کاربزرگی را انجام بدهند وامروز دنیا مبهوت و متحیر ازاین عملیات بزرگ است.بارک الله به انصارالله  بارک الله به سیدنصرالله بارک الله به مقاومت که توانستند علیرغم همه فشارها و محدودیت ها ومحاصره ها توانستند این حماسه بزرگ را بیافرینند گر چه دنیا غرب و اروپا هنوز این رزمندگان  عزیزی که یادگاران مالک اشتر و اویس قرنی هستند باورنکردند رییس جمهورفرانسه می گوید بعید می دانیم که رزمندگان انصارالله چنین امکاناتی راداشته باشند اما حقیقتآ این عملیات بزرگ توسط همین جوانان عزیزانجام گرفت که دنیا را مبهوت کرده است واین درس بزرگ برای ماست که بامقاومت است که خداوندمتعال نصرتش را نازل می کند این رامادرانقلاب مان  درهشت سال دفاع مقدس دیدیم و امروزما به عیان درمردم یمن می بینیم مردمی که به وسیله قدرت های بزرگ ونوچ های داخلی کشورهای خلیج محاصره هستند روزانه بمباران می شوند حتی دارو وتغذیه به آنها نمی رسدبمباران مدارس و بیمارستان آنها، محافل غم وشاد آنها، بازارآنهاانجام می گیردولی باهمه این وجود ایستادگی کردندقواعدخوب کنارهم توانستند صحنه را عوض کنند وامروزخود صحنه گردان جنگ اند.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت؛نکته دیگری که می خواهم عرض کنم و من به چشم خود دیدم عرض کردم که  درهفته های گذشته باید در مسئله شهرستان کارون توجه ویژه ای به مردم بشود ما دیروز که سرکشی کردیم ازبعضی این ازمحلات دیدم که بازهم زباله ها تلنبارشده توی خیابان ها وشهرداری وشورای شهر بایدبرای این قضیه فکری کنند نبایداین هردوهفته ای هریکی ماهی انجام بگیرد معلوم می شودکه مدیریت از دست شهردارکوتعبدالله و شورای شهرخارج شده است بایدمدیریت کرد بایداین کارمدیریت کرد.همین الان درمنطقه کوتعبدالله تقریبآ بین قبرستان وخودمسجد کوتعبدالله،فاضلاب زده بیرون، بنده خودم تماس گرفتم بابعضی اعضای شورا وعرض کردم این مطلب را حل کنید،در اسلام آبادخیابان4نیز وضعیت همینطوراست درجای جای شهرستان وضع همین طوراست بایدبنشینند مشورت کنند کاروتلاش کنندمردم را از این وضعیت خارج کنند ما الان شهروشهرستانی نداریم که ماهانه تحسن انجام می گیرد وزباله ها توی خیابان ها می ماند حالا اگر در طول سال یک بار دوباراتفاق بیوفتد می گوییم اتفاق است اما وقتی این کار هرماه صورت می گیردیا هردو هفته صورت می گیرد معلوم می شوداصلا مدیریت این شهردربحث خدمات شهری دست دیگران است باید شورای وشهرداری بنشینند برای این قضیه فکری بکننداگرحقوقی عقب افتاد باشدبایدجبران کنند اگرمشکلی دارندبایدحل کنند اگرپیمانکارها این کارها را انجام می دهند بایدعوض کنند تا کی مردم باید صبرکنند یک ماه دو ماه سه ماه ،چهار ماه ،پنج ماه ..مستمردارد این کارداردانجام می گیرداین کاربسیارکاراشتباهی است ولذا مردم انتطاردارند که این مشکلاتشان حل شود وعرض کردم  اگر درسال یک دو بارصورت بگیردمانند شهرهای دیگرچیزطبیعی است اما حقیقتادرشهرستان کارون به شکل غیرطبیعی داردانجام می گیرد وچه بساکه دست هایی پشت این قضیه باشد که حتی بعضی از مناطق را بگویند ما نمی توانیم مدیریت کنیم در نتیجه به جای دیگر می د هیم واین اتفاق افتاده است من با واسطه اززبان بعضی از این مسولین شنیدم که ما مثلآفرض بفرماییم  این جمعیت را نمی توانیم اداره کنیم درنتیجه نصف این جمعیت راجای دیگربدهیم خوب شما اگر نمیتوانید مدیریت کنید باید از آن جا خارج شوید باید بگذارید دیگران مدیریت کنندکه بتوانندهمه این شهرستان را مدیریت کنند اگرقرارمناطق برخوردارشهرستان کارون را شماتحویل بدهید چه ازکارون  می ماندهمین الان ارزش افزوده  شمااز آن مناطق می گیرید چگونه به زبان جاری می کنید بعضی از مناطق را باید به جای دیگرداد اشکال کاردردرون خودماست اشکال کاردردرون مدیریت ماست اشکال کاردردخالت های ماست این بایدحل بکنید نه اینکه هروقت اشکالی پیداشد بگید ما نمیتوانیم مدیریت کنیم باید تحویل بدهیم اگربه من برگردنند می گویم تا آخرکوت عبدالله راهم نمی توانید مدیریت کنید باید این مشکلات را شماحل کنید و مردم ازاین مسائل رنج می برند.ان شاالله که خداوندمتعال به همه توفیق خدمت عنایت کند وبتوانیم از زوارحسین ابن علی (ع) استقبال کنیم.من جاهایی زنگ زدم وعرض کردم این تابلوی شهدا پس این عزیزانی که کارمی کنند این تابلوهای شهدای ما الان که توی مسیره اینها رنگ شان ازبین رفته زوارحسین ابن علی(ع) وقتی می آیند توی مسیر این را ببینند کارخوبی نیست، مسولیت این امر دارند باید این مشکل حل کنند من زنگ زدم به بعضی از دوستان و بعضی از کسانی که با آنها مرتبطم حداقل این تابلوی شهدای خودمان را توی مسیره اربعین قرارگرفتن اینها را  عوض کنیم
Updated: مهر 5, 1398 — 6:09 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب