مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

عملیات نصر من الله انصار الله نشان داد که تکیه بر خدا نتیحه می دهد

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون در خطبه های نمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی، گفت:پبامبر اکرم (ص) می فرماید اگرعقول عالم راجمع کنیم می شود امام حسن (ع )عقلیت امام حسن مجتبی (ع) چقدر بود که توانست بنی امیه را ازساحت حدیث ومعنویت دردرجه اول ساقط کندوچهره آنها را افشا کند وبعد هم خون حسین ابن علی (ع) بنی امیه را ازصحنه سیاست خارج کند.

امام جمعه کارون گفت: امام حسن مجتبی (ع) زندگی سختی داشت اززمانی که چشم خود را بازکرد با سقیفه آشنا و بعدهم جریان رحلت پیامبر(ص) وجریان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وهمچنین شهادت امیرمومنان (ع )سختی هایی که امیرمومنان داشت همه اینها را چشید وهمه اینها را درک کرد تا رسید به زمان خودش که یک زمان سختی بود زمان به قدرت رسیدن معاویه ابن سفیان با کمک دیگران، به طوری که یاران علی ابن ابی طالب(ع) را یکی بعدازدیگری ترورکردوهمه اینها رابه چشم خود دیداما نگاهش دور اندیشانه بود وقتی که به مسلمان ها نشان دادکه معاویه پایبند هیچ تعهدی نیست وهیچ تعهدی ندارد و تعهدی را نمی پذیرد و سرعهد خود نمی ایستد او را ازصحنه معنویت جهان اسلام و حدیث جهان اسلام خارج کرد.
خضیراوی افزود: شهادت امام حسن مجتبی (ع) را درپیش داریم تسلیت عرض می کنم به همه شما نمازگزاران عزیزومحترم برادران وخواهران امیدوارم دراین ایام مجالس حسین ابن علی (ع) را تبدیل کنیم به تشریح جایگاه امام حسن مجتبی (ع) درجهان اسلام وحتی جایگاه او درکربلاست.شش تا از فرزندان خود را درکنار حسین ابن علی (ع )داشت یکی از آنها درراه وفات یافت، پنج نفرآنها درکربلا بودند سه نفرآنها به شهادت رسیدندیک نفرآنها مجروح شد وشش نفرآنها به اسارت گرفته شدهمراه با اسرای کربلا برای اینکه طفلی بیش نبوده است. لذا جایگاه امام حسن (ع) جایگاه ویژه ای درکربلا باید به وسیله اهل منبراین مسائل تشریح داده شود لذا تسلیت عرض می کنم این شهادت را وامیدوارم خداوند متعال به همه توفیق بدهد پای منبر اهل منبربشینیم وازفضایل حسین ابن علی وامام حسن مجتبی(ع) بشنویم.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت: رهبر معظم انقلاب یک پیامی را برای کنگره شهدای استان مرکزی دادندمطالب زیادی درآن نهفته است من یک نکته ازآن را عرض می کنم که ان شاء الله به درد زندگی مان بخورد، مضمون مطالبی که رهبر معظم انقلاب درآن کنگره فرمودند، این است که نباید بگذاریم یاد شهدا فراموش شود بعدعلتش راهم می فرماید،می فرماید شهدا کسانی هستند که خداوند متعال آنها را ازمیان ماانتخاب کرداختیار کرد وپیش خود برد ومعلوم می شود که زندگی آنها مورد توجه خداوندمتعال بوده است به همین خاطر نگاشتن ونوشتن زندگی شهدامهم است بسیاری از ما شاید قدرآنها را اینطورکه شایدوباید ندانسته باشیم درمیان ما بودند ولی ازنظرما مثل ما انسان های عادی بودندولی آنها موردتوجه خداوند متعال اند آنها را انتخاب کرد آنها را اختیارکرد.این اختیار خداواین انتخاب خدا بی مقدمه نبود، مقدمه ای را داشتن که موجب این اختیار واین انتخاب شد لذا زندگی شهدا برای ما دارای دروس فراوان و عبرت های فراوانی است، لذا باید مطالعه کنیم و رهبر معظم انقلاب خودش را مقید است که زندگی شهدا را بخواند ازآن بهره معنوی ببرد وبه آن پایبند باشد لذا فرمودند:که نباید شهدا فراموش شوند زندگی آنهابایدنوشته شودنگاشته شودنسل هشت سال دفاع مقدس بایداین خاطرات را زندگی آنها را منتقل کند به نسل های بعدی وهمیشه جامعه ما به زندگی این شهدا زنده باشد تا زمانی که شهدای ما ویادشهدای ما درمیان ما زنده باشدجامعه بالنده وقوی ست لذابایدبه زندگی شهدااهمیت دادمضمون صحبت های رهبری دراین کنگره بود.
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه کارون ضمن تشکر از مردم و مسئولین در بدرقه کاروان پیاده روی اربعین گفت:تشیع که مردم شهرستان کارون اززوارحسین ابن علی (ع) کردند یک تشیع بسیارباشکوهی بود ازاسلام آبادحرکت آغاز شد به سویسه رسیدشب را هم به خضیرات رفتند وبعدهم به طرف شلمچه عزیزان زوارحسین ابن علی (ع) حرکت کردند.انصافآ مردم شهرستان کارون سنگ تمام گذاشتن مرد و زن پیر وجوان دراین تشیع باشکوه شرکت کردند مسولین نیز پشتیبانی کردند دراین صحنه نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات ،بخشداری مرکزی ،بخشداری سویسه دست به دست هم دادند کمک کردند ولی عمده این کاربه وسیله هیئتی است که کنارهم قرارگرفتندیک هیئت مردمی وتوانستند این هماهنگی ها را بین مسولین ومردم، مردم ومسئولین بین خودمحلات ایجادکنند وتوانستندیک حماسه بزرگی را بیافرینندوکاربزرگی راانجام دهند ان شاء الله که مآجورباشند وهمه ماجورباشیدهم زوارحسین ابن علی (ع) ازاین سفرزیارتی خیروبرکت ببینند وهم تشیع کننده های آنها بتوانند ازاین حرکت عظیم بهره ببرند واستفاده معنوی وولایی کنند ان شاالله که خداوندمتعال ازهمه قبول کند وذخیره قبروقیامت همه قراربدهد حرکت، حرکت بسیارباارزشی بودنسبت به سال گذشته وسیع تربود گسترده تربود بارک الله به همه شماعزیزان وبزرگواران.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی درسخنان خود به پیروزی اخیر یمن اشاره کرد و گفت:عملیات نصرمن الله انصارالله یمن وکمیته های مردمی آنها بودکه همه رابه تعجب واداشت هرکسی صحنه های این عملیات رادرتصاویرببیندبه یادعملیات بیت المقدس وفتح خرمشهرمی افتدحقیقتآحرکت یک بسیارعظیم وقوی که توانست سه لشکرآنها را درهم بریزد قریب7000نفررا ازصحنه جنگ خارج کندبعضی ها را به درک واصل کند بعضی ها را به اسارت بگیردبعضی ها ر افراری بدهدوامکانات فراوانی ازاین عملیات به دست آوردندومرحله دوم آن رانیزآغازکردندونشان دادندکه توانایی انجام عملیات های بزرگ رادارندچون وقتی که به منابع نفت عربستان عملیاتی راانجام دادند دنیای غرب ودیگران باورنکردندکه این نیروهای متدین میتوانندعملیات بزرگ راانجام دهند ولی وقتی که این عملیات زمینی راآغازکردندباتمام این کمبودهای غذایی وامکاناتی به همه این باورایجادکردند که این نیروها می توانندعملیات های بزرگ انجام دهند وپیروزشوندوامروزمعادله سیاسی رابهم ریختند وعربستان با واسطه وبی واسطه سعی درتوقف جنگ دراین منطقه است.

امام جمعه کارون گفت؛ این هفته هفته نیروی انتظامی است، من این هفته رابه همه عزیزان تبریک وتهنیت عرض می کنم 13هزارشهیدو22هزارجانبارسرمایه بزرگ خاص نیروی انتظامی درمقابل کسانی که بدخواه این انقلابند و می بینیم که درمقابل بابسیاری ازاموری که به نفع این انقلاب نیست بسیاری از شهدا راما درمرزها دادیم بسیاری ازشهدا را درحفظ شخصیت های بزرگ ازدست دادیم همه اینها درسرمایه نیروی انتظامی ماست و امروزتوانسته است اعتمادخوبی رادرجامعه ایجادکندودرشهرستان من می بینم که نوعی از ائتلاف مابین نیروهای متدین ومومن ونیروی انتظامی وجودداردکه میتوانددر کنارهم کارهای بزرگی را انجام دهدنمونه این مسیرهایی بزرگی که انجام گرفت ودیروزکه این حرکت بسیارعظیم بحمدالله انجام گرفت وزوارحسین ابن علی (ع) تشیع شدند قطعآ نیروی انتظامی روزبه روزباید خودش را به روزکند قوی ترکند محکم ترکند وهمه دست به دست هم دادند که این قدر واین قوت هرروزبالاتر وبالنده تر باشدتابتواندبه شکل وسیعی به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت کند،من تقدیروتشکرمی کنم از عزیزان ان شاء الله که این هفته برآنها مبارک باشد.
ان شاالله که خداوندمتعال به همه ما وشما توفیق بده اززوارحسین ابن علی(ع) باشیم وبتوانیم به زوارحسین ابن علی (ع )خدمت کنیم. موکب های ما درمرزمستقرشده است وعزیزان ما درعبورازمرزشلمچه خواهنددیدکه حدود10موکب ازشهرستان کارون درآنجا مستقرند وبه زوارحسین ابن علی (ع) کمک می کنند شماهم اگرکمک هایی را دارید می توانیدبرای آنها مستقیمآ ارسال کنیدوبه کمک انهابشتابید تابتوانندبهتربه زوارحسین ابن علی (ع) خدمت کنند

Updated: مهر 12, 1398 — 7:59 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب