مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

روز دانشجو ماهیتی ضداستکباری،ضدامریکایی است

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین حردانی امام جمعه موقت شهرستان کارون درنمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی،گفت امروز روزدهم ربیع سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ازبرجسته ترین فرزندان موسی ابن جعفرعلیه السلام بعداز امام رضا علیه السلام قراردارد دربین فرزندان امام موسی ابن جعفر(ع) که فرزندان زیادی امام موسی ابن جعفرداشت بعداز امام رضا (ع) برجسته ترین فرزند ازبین زنان ودختران موسی ابن جعفر بودیعنی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.عظمت فراوانی دارد جایی دارددروقت مناسبی عظمت اوبیان بشود اما این راعرضه بداریم هجرت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای دیداربرادر و امام ومقتدای خودش که هجرت کرد وتقبل زحمت کرد برای دیدار برادروامام خود این هجرت سبب خیری برای شیعیان شد ازآن جهت که هرچند حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها موفق به دیدارامام وبرادرخود نشدودربین راه رحلت کردندودرقم مدفون شدند

حردانی نژاد افزود: اما این هجرت او ومحل دفن اویعنی قم مرکز علم ودین ودیانت شد به شکلی که قبل از ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها امام صادق (ع) بیان می کرد برکات این سفرحضرت معصومه سلام الله علیها را و وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها درقم که فرمود؛ ان لنا حرمنا برای ما اهل بیت حرمی است و اهوا قم، امام صادق (ع) فرمود؛ که در آینده دختری که ازفرزندان من هست آنجا دفن می شودآن وقت عظمت اورا امام صادق (ع) اینطوری بیان می کنداین عظمت فاطمه معصومه سلام الله نه بخاطر اینکه دخترامام معصوم نه بخاطراینکه خواهرامام معصوم نه بخاطراینکه عمه امام معصوم، کما اینکه اینهافضلیت است اما فضلیت فاطمه معصومه بخاطرایمان وتقوای اوبود. وآن که به این درجه رسیدکه امام فرمود؛ هرکس اورازیارت کند بهشت براوواجب میشود امام صادق ع میفرماید؛علم درسرزمینی به نام قم ظهورپیدامیکند معدن وخواستگاه علم وفضیلت می شودکه علم ازآنجا به شرق وغرب عالم افاضه میشودوخداونداینگونه بانشرعلم حجت خودش را برمردم عالم اتمام می کند.

حجت الاسلام والمسلمین حردانی گفت؛یکی از مناسبت های هفته ای که درپیش داریم روز 16 آذراست روزدانشجو.میدانیدعزیزان این روز دانشجوچرا وچگونه تشکیل شد4ماه بعدازکودتای 28مرداد معاون رییس جمهورامریکا برای تقویت حکومت پهلوی که سرکارآمده به ایران آمد یک عده ای ازدانشجویان انقلابی دراعتراض به این سفرآمدند ودر اعتراض که شرکت کردند ونهایتآ دراین اعتراض ها ومقابله ای که کردند3نفرازدانشجویان دراین واقعه به دست عوامل رژیم پهلوی به شهادت میرسنداین قضیه سبب می شودکه هرسال آن زمان رامراسم بگیرندوخاطره شهدایی که مقابله بااستکبارجهانی امریکا داشتنداین روزرا روزدانشجونامیده شد.
حجت الاسلام حردانی افزود؛ روز دانشجوحقیقتش وخواستگاهش دراعتراض بردخالت بیگانگان درکشوربود درواقع روزدانشجوماهیتی ضداستکباری دارد ماهیتی ضدامریکایی داردیک جنبش ضداستکباری یک جنبش ضدسلطه واستبداداین جنبش دانشجویی یک جنبش به تعبیرمقام معظم رهبری به شدت عدالت خواه،در مسئله جنبش دانشجویی این جنبش دانشجویی نبایدازمسیراصلی خودش منحرف بشود.بایدمراقب باشد
امام جمعه موقت گفت: اصل این 16آذرروزدانشجوخواستگاهش مقابله باامریکا بود نباید بگذاریم با نفوذ دشمن دربین صفوف دانشجویان نباید بگذارند که نفوذی های که بین خودشان هست مسیراستکبارستیزی ازاین جنبش دورکنند نبایداین جنبش های دانشجویی دراختیارمنافع جریانات سیاسی قراربگیرد نباید جریانات سیاسی بتوانند مصادرمطلوب برای خودشان بکنند برای منافع خودشان این دانشجویان رابه کاربگیرند، بلکه این جنبش دانشجویی کماکان بایدبه تقویت روحیه مبارزه بااستکبارتقویت روحیه عدالت خواهی ادامه پیدابکند.بایددانشگاه ما ودانشجوی ما توجه داشته باشدبه مسئله رشد علمی درواقع مبارزه عملی بااستکباردررشدعلمی هرچی دانشگاه ما دانشجوی ما تلاش علمی بدون توقف راداشته باشندکارایی وتسلط ونفع بیشتری را برای مملکتشان خواهندداشت.

حجت الاسلام حردانی گفت؛ایام ثبت نام برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نکته ای رامقام معظم رهبری فرمودند؛یک عده ای همین که می بینند یک جایی خالی می شود زود می خواهند بی مباها وبدون ملاحظه می خواهندبیایند واین جاهای خالی را پرکنند درحالی که باید ببیندآیاتوانایی قبول این مسئولیت را دارند یا ندارند.قال رسول الله(ص) (یا اَبا ذَرٍّ اِنّی اُحِبُّ لَکَ ما اُحِبُّ لِنَفسی )ای اباذرهرچی که برای خود دوست دارم برای تودوست دارم یعنی من خیرخواه توهستم قال رسول الله(ص) اِنّی اَراکَ ضَعیفا اباذر توانسان خوبی هستی اما من یک نقطه ضعفی درتو می بینم نقطه ضعف تواین که توان مدیریتی وتوان قبول مسئولیت را نداری.تو مسئول حتی دو نفرهم نشو، انسان خوبی هستی، مومنی دلسوزی اما این کافی نیست درکنار تقوا ودلسوزی وتعهد باید توان مدیریت داشته باشی.کسی که توان مسولیت پذیری ندارد کسی که می خواهد مسئول بشود باید وقت بگذارد باید زمان بگذارد باید پیگیرباشد بایدازمنافع شخصی خودش بگذرد بایدبتواند بقیه راپای میز بکشاند برای کاربرای این نظام و مردم اگرکسی توانایی این کارراندارد نباید اقدام به این مسئله بکندوخودش را درمعرض مسئولیت قراربدهد مسئولیت مسئولیت داردهم مردم او را مورد سئوال قرارمی دهند هم خدا روز قیامت اورا مورد سوال قرارمی دهد توکه توانایی انجام این کارنداشتی چرا قبول مسولیت کردی لذاما توصیه مان به عزیزان این هست آن کسی که می بیند توانایی ندارد کارزیادکارسخت نیازبه تلاش دارد هرکسی اقدام نکنند یک عده ای رامی بینیم همینطورمیرند ثبت نام می کننداین سبب می شود درخیلی موارد اینها شرایط لازم نداشته باشند مورد رد صلاحیت می گیرند آن وقت موجی از اعتراضات برای مسئله رد صلاحیت هاپیش می اید.

حرانی نژاد دادمه داد: عزیزان کسی که توان مدیریتی ندارداین نباید مسئولیت بپذیرد امروزهرکسی مسئولیت پذیرفت باید بتواند قوی عمل کند عمل کرد ضعیف مسئول نتیجه بدبینی به دین می شود نتیجه عمل کرد بد یک مسئول بدبینی به نظام می شود نتیجه عمل کرد بد یک مسئول دیده بد به انقلاب و رهبری می شود البته این غلطه هرکسی حساب کارش برای خودش حساب بکنیم اما به هرحال این نتیجه خواهد داشت هرکسی نباید بیایدمسئولیت قبول بکند.

امام جمعه موقت کارون بیان داشت : درقضایا اخیر بحث سهم بندی بنزین که حرف وحدیث بسیارزیاد یک دو نقطه را مختصراشاره می کنم اولآ تشکرازهمه مردم داشته باشیم بخاطر بصیرتی که به خرج دادن در این ایام، اعتراض حق مردم اما اینکه دیدند مردم یک عده ای سوء استفاده گر واغتشاشگرکه هدفشان درواقع بحث گرانی بنزین نیست هدفشان چیز دیگری است مردم وقتی فهمیدنداینها آمدند سوءاستفاده کنند مردم صفشان را جداکردند این اغتشاگرا به ضررمردم کارکردند نگذاشتن مردم دریک فضای سالم مطالبات بحق خورشان را پیگیری کنند این اغتشاشگران مانع رسیدن خیرمردم شدند اما این مردم ما جای تشکردارد صف شان را ازاین اغتشاشاگران جدا کردندهرچند یک عده ای چه بسا احساسات هیجانات برآنهاغلب کرد تو این جریانات چه بسا یک عده ای بی گناه کشته شدند چه بسا بیگناه اینها زندانی شدندکه اینجا آن دستوررئفت اسلامی مقام معظم رهبری دادند که گفتند با کمال رأفت وکمال بخشودگی نسبت به آن کسانی که امکان بخشودگی هست واینها مورد لطف قراربگیرند فرمودند حتی ان کسانی که ثابت شده بدون دلیل کشته شدند بعنوان شهید معرفی کننداین برخورد نظام و رهبرمعظم انقلاب که اینها را حتی بعنوان شهید معرفی بکنند وخانواده های آنها را مورد لطف و مرحمت خودشان قراربدهنداین کمال رأفت ، اما نسبت به کسانی که اینها از خارج ساپورت می شدند هدایت شدند انتظارمان از دستگاه قضا که با اینها که این همه منافع مردم را ازبین بردند باکمال جدیت وشجاعت احکام آنهاراصادربکنند.

حجت الاسلام حردانی گفت؛نکته دیگر درکلمه من در مواجه بامسئولین همان نکته ای که مقام معظم رهبری تاکیدکردند که نظارت دقیق بازارگرانی نبایداین گرانیها افسارگسیخته بشودکه ما به شدت این راباز مطالبه می کنیم ونکته ای دیگرحداقل اینکه ما انتظارداریم تو شهرستان ما اتفاق بیوفته ان شاالله با گرانی بنزین وگرانی کرایه ها رفت وآمد ها مشکل می شود لذا تاکیدمان که وسیله نقلیه عمومی حمل ونقل عمومی به شکل خوب و وافر دراختیارمردم قراربگیردکه تاحدودی بتواند کمک کاراین مسئله باشد.
حجت الاسلام حردانی گفت؛ دولتمردان ومجلس زمان هدرندهند زمان هدر داده نشودکه مجبوربشوند اینطوری یک شوک به جامعه وارد بکنند مقام معظم رهبری بارها به دولت به مجلس تاکید کردند ازفرصتی که دارید برای پیشرفت استفاده بکنید درصحبتهای که داشتند در مدتی پیش فرمودند؛ازبدترین مشکلات درکشورما اقتصاد شرطی بکنیم اقتصاد شرطی یعنی اینکه تمام مشکلات کشورمشروط بکنیم با مذاکرات اروپا مذاکرات با امریکا ما رفتیم مذاکرات کردیم چهارسال شش سال وقت گذاشتیم چه نتیجه ای گرفتیم چه انتظاری ازدشمن میرود دشمن که دراین اغتشآشات باردیگر چهره خودش را نماین کرد حمایت کرد از اغتشاشاتگران یاد می دادچه کاربکنند آیا چنین کشوری به فکر نفع ماخواهد بود لذا توصیه ما به مسئولین همان توصیه رهبر متوقف برای اصلاح اقتصاد متوقف به خارج کشورنباشیم کارخودمان را درداخل انجام بدهیم کارما چیه این کارهایی که بایدانجام بشود جلوگیری ازقاچاق سازمان یافته پرداختن به اقتصاد مقاومتی اگربه اقتصاد مقاومتی بپردازیم این چنین مشکلاتی پیش نمی آید این ها مطالبات رهبری ازمسئولین که متاسفانه خوب این مطالبات انجام نشده چندسال این اقتصادمقاومتی گفته می شود کدام گزارش هست که نشان بدهد درراستای تقویت اقتصاد مقاومتی کارشده باشد جلوگیری ازقاچاق سازمان یافته لذا توصیه ما به مسئولین این هست که این فرمایشات رهبری دقت کنند تا دچاراین چنین شوکی به جامعه نشود.

Updated: آذر 15, 1398 — 5:15 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب