مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

همایش گام دوم انقلاب با محوریت جوانان در شهرستان کارون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون،حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون، در همایش گام دوم انقلاب با محوریت جوانان که صبح امروز در فرهنگسرای مهدیه برگزارشد بابیانات ارزشمندشان در خصوص گام دوم انقلاب، گفت؛خداوند متعال راشاکریم امروز دراین ایام بسیارنورانی ومبارک که پایه گذارانقلابی بزرگ بود برای تشریح گام دوم انقلاب خدمت شمارسیدیم درودمی فرستیم به روح پر فتوح امام، شهدای انقلاب، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، شهدای خدمت، شهدای امنیت وشهدای والامقام که امروز درچهلمین روز شهادت آنهاکنارهم نشستیم سرداربزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی وابومهدی المهندس، ازخداوندمتعال طلب میکنم ارواح این بزرگواران راباشهدای کربلا محشورکند امام جمعه شهرستان کارون درادامه گفت؛ درچنین روزهایی عمومآ راجع به دهه فجرو آنچه که گذشت صحبت می کنیم واین عزیزان ما این ابتکار را به خرج دادن واین همایش رابرای گام دوم وجوانان تعریف نمودندواین کاربسیار ارزشمنداست رهبرمعظم انقلاب فرمانی که درگام دوم دادند فرمودند؛که درگام دوم ما به گذشته افتخارمی کنیم و به آینده امیدواریم وافتخارات گذشته رایادآوری می کندوامیدبه آینده رانویدمی دهدو بیشترجوانان را موردخطاب قرارمی دهد، پرچم نسل اول انقلاب، نسل دوم انقلاب بلندکردندبه اینجارساندنداین پرچم را بایدجوانان عزیزانمان بلندکنند و راه را ادامه بدهند.انقلاب اسلامی ما نیازمند یک مطالعه دقیق یک موهبت بررگ اللهی است که بایدآن را مطالعه کردودنبال کرد اینهابسیارمهم است، کجا بودیم به کجا می خواهیم برسیم اینهابسیارمهم است وجای آن توی دهه فجراست.دهه فجرمایادآوری چنین روزهای است جوانان ما چه وضعی داشتندجامعه ماچه وضعی داشت ملت ما درمیان ملت های دیگرچه وضعی داشت اینهانیازمندمطالعه است.درداخل قبل ازانقلاب چه جوی حاکم بودچه چیزهایی ارزش محسوب می شدچه چیزهایی دارای قیمت محسوب می شد چه چیزهایی مورد توجه قرارمی گرفت بعدازانقلاب چی شداینها نیازمند مطالعه است.

ایشان افرود؛ درداخل یک استبدادبسیارخشنی حاکم بودبعضی اززندانها وافرادی که به زندان رفته بودندبرای این است که قرآن یا نهج البلاغه رابلندکرده بودندو زیرآیات جهادخط کشیده بودنداورا با آن کتاب می گرفتند کتاب را ازدستش می بردند آن رابازمی کردندمی بینند درقرآن یا نهج البلاغه آن جوان زیربعضی ازآیات خط کشیده آنهاراحفظ کند.شخصیت های بزرگ ومجتهدین والامقام راقبل ازانقلاب برای این انقلاب شهیدشدندازجمله آنهاآیت الله سعیدی آیت الله غفاری، هزارنفردرزندان به جرم خیانت به جرم دلسوزی برای این مملکت به جرم مخالفت بااستعماربه جرم مخالفت بااستبدادتوی زندان ها بودندبعضی ازآنهاهمان روزورود امام 12بهمن زندان هارا بازشدواینها اززندان ها خارج شدند.

حجت الاسلام خضیراوی بیان داشت؛ درگام دوم که رهبر معظم انقلاب این گام را مهم ترقی کردند و بسیاری از این گام دوم جوانان را موردخطاب قراردادندبلکه صفحه صفحه آن را جوانان را مورد خطاب قراردادند و بایدموردتوجه قراربگیرد من تقدیروتشکرمی کنم از ابتکاراین عزیزان ما شهرداری، شورای  اسلامی، ، مسولین فرهنگی وفرهنگسرا ما دیگرعزیزانی که کنارهم قرارگرفتندکه درچنین دهه این گام دوم رابرای جوانان تشریح کنندو این گام دوم بایدموردتوجه ویژه جوانان قراربگیرد

.مادرابتدای گام دوم یعنی اوایل سال مستقیمآ باقدرت های بزرگ در افتادیم یعنی به جایگاهی رسیدیم که قدرت های بزرگ نمی توانستند کاری علیه ملت بکنند مگر اینکه جوابش را دریافت کردند هواپیمای امریکا به مرزهای ما تجاوزمی کند سرنگون می شود، انگلستان کشتی ما را توقیف می کند بلافاصله کشتی آن را درایران توقیف کردیم درخلیج فارس، به طوری که کشورهای دیگر را واسطه قراردادکه حداقل ایران قبول کند دوکشتی باهم آزادشودکه مسولین ما نپذیرفتند گفتند چون شما قبل ازماکشتی را توقیف کردیداول باید شما آزادکنید بعدآ ما بعدازمدتی ما آزادمی کنیم.

امام جمعه کارون گفت؛ امریکا درقضیه شهادت سرداربزرگ ما سردارسلیمانی مستقیمآ وارد شد به ما ضربه زد شخصیت های بزرگی را ازما گرفت بلافاصله سیلی خورد وهنوز این سیلی ادامه دارد.درصحبت های بزرگان مافرمودند؛ بعدازاینکه ماعین الاسدرا زدیم اگرامریکاجواب می دادما دومین ضربه هیفا راباخاک یکسان می کردیم اینقدربرنامه ریزی کرده بودند چون اسرائيل درشهادت سرداربزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی نقش داشت.لذا همه چیزبرای امریکا آماده بودوآنها می دانندکه ما چه کردیم هم به لحاظ تکنولوژی دراین ضربه به آنهاضربه زدیم وتوانستند جوانان ما وعزیزان سپاه ما تمام رادارهای آنهاراقبل ازعملیات موشکباران بهم بریزند وخاموش کنندوبعدبه آنهاضربه واردکنندوامریکا نتواندکاری بکند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب