مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

حردانی نژاد:احیای حقوق عامه مردم از مهمترین وظایفی که قوه قضائیه باید پیگیری کند

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین حردانی نژاد امام جمعه موقت شهرستان کارون در خطبه نمازجمعه این هفته پس از حمد و ثنای اللهی، ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی، گفت؛ چند مورد را عرض بداریم درآخرین روزازهفته قوه قضائیه همایش سراسری باسخنرانی رهبر معظم انقلاب ازطریق ارتباط مجازی برگزارشد که نکات مهمی آنجا طبق معمول رهبر انقلاب دربیاناتشان داشتند. نکته اول تاکید وسخن ازضرورت تحول در دستگاه قضا بود که یکی از نکات مقام معظم رهبری ازصحبت های رحلت امام داشتند مسئله تحول مطرح کروند درسیره امام درادامه همان فکرو مسله تحول بازبه خطاب قوه قضائیه که ضرورت تحول است که البته این تحول برمبنای اسلامی باشد واین تحول موجب امیدواری مردم می شود نسبت به دستگاه قضائیه.
امام جمعه موقت کارون گفت: نکته دوم وقتی که بخوادتحولی صورت بگیرد دربرابر آن مقاومت هایی صورت می گیرد می توانیم تقسیم بکنیم بشکل کلی سه گروه به افردای که مقابل می کنند با این تحول.
درادامه حجت الاسلام حردانی نژاد گفت؛برخی از این افرادی که حوصله ویاتوان این کارندارد توانی می خوادحوصله ای می خوادکم کاری نیست تحول ایجادکردند لذا اینها مقاومت به خرج میدهند همراهی نمی کننداگربخوادتحولی صورت بگیردبایدبقیه مجموعه توان وحوصله این کارداشته باشند تا به یک سرانجام برسد لازمش این پس افرادی بایدآورد که توان وحوصله این مسئله داشته باشند.

حجت الاسلام حردانی نژاد خاطرنشان کرد:نکته دوم و گروه دوم که مقابل می کنند آن گروهی هستندچه داخل چه بیرون شبکه ی بهم تنیده ی فساد را تشکیل می دهند واین تحول باآن منافع آنها درتضاداست منافع آنها درخطرقرارمی دهد اینها قطعآ وارد مقابل با این تحول می شوند حالا اینکه چگونه مقابل می کنند خودش یک بحثی است.گروه سومی که اینجا وارد مقابل می شود دشمن هست. دشمن برای اینکه خنثی بکند این حرکت اصلاحی را این حرکت تحولی را واین حرکت امید بخش و اثر بخش مقابل می کند ازاین طریق که می آید یک جو سازیهایی را درست می کند خصوصآ دررسانه ها وایجاد بد بینی می کند درافکارعمومی وبه جای اینکه ذهن ها متوجه مثبت ها بشود ذهن ها را به سلبیات می برد و شایعات وبزرگ نمایی که می کند ومانع ازتحول می شودسنگ اندازی می کند
لذا ما بایدمواظب باشیم تواین قضیه تحول مواظب باشیم تواین افرادسنگ اندازی می کنند وجلوی تحول می گیرند وچه بسا یک جایی کند بکنند.راهکارچیست؟رهبر معظم انقلاب فرمودند؛اینکه شمامنفعل نشویددربرابرآنهامنفعلانه عمل نکنید به کارخودتان که عقیده دارید این کاردرسته ادامه بدهیداین مسله برای ما هم همینطوراگربفهمیم یک چیزدرسته درمقابل جوسازی های دیگران نباید منفعلانه عمل بکنیم البته بایدباتدبیر وتعقل باشد.رهبرمعظم فرمودند؛راهکارش استقامت، توکل برخدا، که اگر یک کسی قربتآ الی الله انجام بدهد خدا حمایت می کند راهکارش شجاعت می خواد یک ادامه مسیره باشجاعت میخواهد شجاعت لازمه این مسئله تاتحول صورت بگیرد.
حردانی نژاد افزود: بحث بعدی که رهبر معظم انقلاب بیان کردنددرابعادتحول که فرمودند یکی ازاین ابعادتحول بحث احیا حقوق عامه است.مقام معظم رهبری آن نگاه اقتصاد وبردن اموربه سمت اصلاح اقتصادورفاه و معیشت مردم بااین نگاه بازدارد واردمیشودکه احیاحقوق عامه مردم ازمهمترین وظایفی که قوه قضائیه بایدپیگیری بکند رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ اگریک دادستانی احساس کردکه حقوق عامه درحال تضعیعه بایدواردکاربشودازحق مردم دفاع کند این نباشددادستان بشیندمنتظربموند کسی بیادشکایت کندخودش بایدنظارت بکندببیند آنجایی که دارد حقوق مردم داردخورده میشود( (زمین هایی دارد خورده میشود)بایداقدام بکنند.توابعادتحول بایدسعی بشودپیشگیری ازوقوع جرم بشود نه اینکه جرمی را اجازه بدهیم انجام بشود بعدبیایم مقابله بکنیم مثل آن جربان سادات که معروف شد به جریان سادات مثلآ عرض می کنم.
این هم طریق یک قانونی را محکم تدوین بایدبشود دقت بشود راهکاری وقوع جرم شناخته بشوند بسته بشوند.حجت الاسلام حردانی خاطرنشان کرد؛ تو تشخیص مصادیق حقوق عامه اینکه ما بگویم حقوق عامه بایدلحاظ بشود.

حجت الاسلام حردانی بااشاره به سخنان رهبری گفت؛ازجمله حقوق ومصادیق این واگذاری های غیره دقیق بنگاه های تولیدی (کارخانه های تولیدی) به یک افرادی یاناصالح اند ویا ناتوان هستند اینها ازحقوق مردم چون نتیجه این مسئله برمیگردد به ضربه خوردن قضیه تولید چه کسی متضررمیشود؟ مردم متضررمیشوندپس این یکی از مصادیق حقوق مردم اینجا دستگاه قضامیتواند ورودبکند باید ورودبکند جلوی این مسئله رابگیرد یکی دیگراز مسائل درابعادتحول مطرح فرمودند؛ اینکه تحول خواهی فقط دررییس قوه باقی نماند بایدبه بدنه هم سرایت بکند واین مهم است که اگرفقط مسولیی خودش بخواهد وزیردستانش نخواهندمحقق نمیشودآن مسله ولذا اصلاح واین تفکربرود دربدنه بقیه مسولین و کارکنان قوه قضائیه باز نقش دارد درتحول، 1-.یکی دیگر ازابعادتحول مردمی بودن قوه قضائیه است به اینکه نگاه ازبالانباشدبلکه شآن خودش را خدمتگزاری بداند2-یک کاری بکنند در دسترس مردم باشندمسولین قضائی،آسان بتوانند دردسترس باشند3-دربین مردم حضورپیدابکنندکه این مواردی که گفته شدبسیاری ازاین مواردخداروشکردرمدیریت جدیدماشاهدیم میبینیم. محورسوم که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند بحث قاطعیت درمبارزه با فساد،اگراین مبارزه باقاطعیت باشدبدون ملاحظه باشدبدون اغماض باشدامیدوارمیشوند قطعآ این امیدایجادمیشوددربین مردم، رهبرمعظم انقلاب فرمودند؛این مبارزه دردرجه اول از داخل قوه قضائیه باشد که شاهدیم این اتفاق افتاده.رهبر انقلاب فرمودند؛ ملاک مبارزه چیست مهم است ملاک مبارزه باید حق، عدل وبایدقانون باشدهیچ ملاحظه دیگری نباشداینکه ملاحظاتی باشد این شخصیت مربوط به یک جناحی باشدجناح این ور جناح آن ورمربوطه به یک شخصیتی یامسولی باشدهیچ ملاحظه نبایدباشداین صراحت کلام رهبری می فرماید ملاک مبارزه فقط حق وعدل قانون باشد هیچ ملاحظه دیگری نباشداین قاطعیت درمبارزه بافساد خواهدداشت.رهبرمعظم انقلاب نکته ای تذکردادند بخصوص جریان مومنین بحث قاطعیت درمبارزه بافسادبایدمراقب بودافرادی که بی گناه اند نبایدموردتعدی قراربگیرندکه افرادبی گناه این مورد تاخت وتازه، پیش داوری قراربگیرند حجت الاسلام حردانی بااشاره به سخنان رهبری گفت؛ نظارت ها وگزارش های مردمی بایدحمایت بشوند چه بسا اخبارهای نادرستی برسدازبعضی افرادی که شبکه فساددرست میکنند اما اگرنظارت مردمی شد بهترمیشود فسادیک جاهایی جلوش را گرفت وشناخت ولذا تاکیدکردند این نظارت وگزارش مردمی بایدموردحمایت قراربگیرد یعنی اگرکسی اطلاعی دادنبایدبعدآ مبتلا بشودبخاطراین گزارش فسادش،حجت الاسلام حردانی امام جمعه موقت شهرستان کارون گفت؛ دراین مسله مبارزه بافسادکه گفتیم بایدقاطعیت بشود.فسادومفسد این ضربه بزرگی به زندگی مردم واردمیکندزندگی معیشت مردم ومتوقف برضربه زدن مسله معیشت مردم نمیشود اگرفسادومفسد بودبه روحیه مردم هم ضربه میزندمردم ناامیدمیشوندبا این هم متوقف نمیشودبه ایمان واعتقادمردم ضررمیزند خاصتآ موقعی که نظام نظام جمهوری اسلامی به ایمان ودین وعقیده مردم ضربه میزند واین سنگین مسولیت درنظام جمهوری اسلامی میرساند که من دراین مسولیتم درست عمل نکنم وایمان وعقیده فردی ضربه بخوردبخاطربدعمل کردن خودم مسولم لذا مبارزه بافسادآن قاطعیتش ضرورت دارد.حجت الاسلام حردانی؛مسله بعدی این که دراجرای عدالت سه چیز نیازداریم یعنی درواقع این قاطعیت ماقاطعیت میخواهیم سرعت هم میخواهیم اگرکند بودفایده ندارددرمبارزه بافساد،این چهارکارلازم است.1- عزم وتصمیم جدی2-عمل میخوادبدون عمل نمیشود3- جدیت میخواهد4-استمرارمیخواهد،استمراربایدداشته باشدکه به نتیجه برسد اگرنتیجه داد امیدمردم بیشتر میشودنشاط جامعه بیشترمیشوداصلاح اموربیشترمیشود.این قاطعیت وسرعت درعمل بایددرکنارعدالت باشد قاطعیت حتمآ بایدباشد سرعت بایدباشد ولی درکنارش با عدالت برخوردبشود.اگرقاطعیت بودسرعت بود عدالت نبوداین عدالتخواهی بیشترضربه میخوردچون بی معنامیشودبرخوردباافرادی میشود نبایدبرخوردبکنند بقیه به فسادشان ادامه میدهند، حجت الاسلام حردانی درادامه گفت؛ بعضی بانیت خیرازسردلسوزی اما بدون توجه به موازین شرعی وقانونی شروع میکنند انتقادکردندمیبینیم که خیلی موقع ها میشنیم کناربعضی ازاین عزیزان مومن ماازروی دلسوزی شروع میکند به غیبت میکند گاهی وقتها ازغیبت میگذرد تهمت میزند یعنی همینطوری شروع میکندنظرمیدهددرموردافراد شروع میکندتهمت زدند درغالب انتقاددرغالب افشاگری ومطالبه گری اینهامعانی ظریف هستند خیلی خط ظریف مسله تقواکه میگویم بایدرعایت بشود ظریف گریش اینجاست مطالبه گری بایدباشد انتقادبایدباشدافشاگری بایدباشد اما باموازین نه ازروی تهمت بدون مدرک بدون دلیل تواین اجرای عدالت اگر عصبانیت به جای قاطعیت بنشیند چه میشود خیلی تعبیر زیبایی است عصبانیت جایی قاطعیت، وقتی عصبانیت امد پشت سرش عقل وتدبیرنیست همینطورآدم حرف پراکنی میکند بدون دلیل، آدم عصبانی میشود ولی نبایداین عصبانیت اورا ازحق خارج بکندعصبانیت اگربه جای قاطعیت آمد اجرای عدالت مشکل پیدامیکنداین مسله را چه درزندگی فردی وچه دربین مسولینی که یک زمانی مسول بودند وندای عدالتشان بالاست مشهود مشخص بعضی ازاین جریانات که به اسم عدالت باعصبانیت غلط دارند آمارمیدهند اگربه جای سرعت دراجرای عدالت عجله آمد بازعدالت ضربه میخوردعجله غیرازسرعت، آن کاری رامیگویم که بدون فکربدون تفکر بدون ملاحظه جوانب عجله عجله یک حرفی میزندثابت بشودبعدحرف بزنداگرعجله به جای سرعت امد بازاین عدالت ضربه میخوردلذا سرعت بایدباشدولی عجله هم نبایدکردبایدثابت بشودحکم این آقافسادو اشتباه کرده همچنین اگربه جای مطلب حق فریاد رساداشتن که بایدداشته باشیم اگربه جای بیان گویایی که باید داشته باشیم پرخاشگری قراربگیردخیلی مطالب زیبا ودقتی که مقام معظم رهبری انسان رابه شعف میگیردچقدرزیبا این ریزه تقوارا ببینید چقدرزیبابیان میکندبشود پرخاشگری به جای بیان رساودرست دعوابشود این نادرست است مابایداین فرهنگ ایجادکنیم بین مردم گاهی وقتها مسولی را بیاریم که بایدپاسخگو باشد مردم به جای اینکه درست انتقادبکنند شروع میکنندتوهین میکنند پرخاش میکنندخب مطلب ازدست میرود آن طرف نمیشه باش دیگر نتیجه گرفت این سطح فرهنگ اگرآمدبالا بله انتقاددرست وانتقادرسابلندهم باشدبدون پرخاشگری بدون توهین بدون اهانت،اگرعصبانیت به جای قاطعیت عجله به جای سرعت پرخاشگری به جای فریادرسا قرارگرفت این عدالتخواهی آسیب فراوانی راپیدامیکندحجت الاسلام حردانی درپایان گفت؛ بعضی از اصحاب معلوم الحال وسابقه بعضی از این گروه های سیاسی که سیاست فرضی نادرستی دارندوشبهه افکنی میکنند بازمیبینیم که اینهادست به کار شدند وازاین آشفته بازاروضعیت اقتصادی مردم میخواهندازاین آب گل آلوده ماهی بگیرند وبه مقصودقبلآ خودش که مخالف رهبری بودند الان میخواهند توپ گردن رهبربندازند اینهاسابقه شان معلوم اینهاخودشان بایدپاسخگوباشنداینکه بیایم فرافکنی بکنیم این خیلی بداست.اگرتورم هست اگرنقدینگی زیاداست اگربیکاری هست اگرکاهش تولید داریم این محصول کی؟ محصول چه سیاستگذاری محصول چه نظارتگری اینهاکه به دست دولت ومجلس آنها سیاستگذاری میکنند آنها نظارتگری میکنندواتفاقا شماصحبت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب ببینیدتوابن موردچقدرتوصیه دارنداما کو گوش شنوا الان توپ بندازید جای دیگه توبایدپاسخگوباشی نه منتقد.

Updated: تیر 14, 1399 — 10:48 ق.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب