مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

نماز عید سعید قربان در شهرستان کارون برگزار شد

به گزارش ستاد نماز جمعه شهرستان کارون،نماز عید سعید قربان به امامت حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه شهرستان کارون صبح امروز در مصلای امام علی (ع) این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی با ذکر آیه شریفه؛ یاایها الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک و ان لم تفعل فمابلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین “گفت؛ این آیه مبارکه 5مقام دارد،
مقام تکریم،مقام تبلیغ، مقام تضیق،مقام تضمین، مقام تذکیر،”یاایها الرسول مقام تکریم،”بلغ ماانزل الیک”مقام تبلیغ،وان لم تفعل فمابلغت رسالته” مقام تضیق، والله یعصمک من الناس مقام تضمین،ان الله لایهدی القوم الکافرین مقام تذکیر،این آیه مقام بلندی درقرآن دارد آیه غدیرخم، این آیه چهار جا برپیامبراکرم ص نازل شده است. ابتدا در خانه خدا برپیامبرنازل شد (بیت الله الحرام) یاایها الرسول بلغ ماانزل الیک پبامبر اکرم بترس ارتداد عده ای این رابه تآخیرانداخت آمد درمسجدخیف چون در گذشته وقتی میخواستندبه سوی عرفات بروندبایداین گذر را ازمسجدخیف داشته باشندآمد در مسجدخیف جبرئیل نازل شدیاایها الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک”پیامبر اکرم ص بترس ارتداد جامعه آن زمان آن را به تاخیرانداخت که بعدها به مسلمین بگوید خارج شدازمکه جایی بین مکه ومدینه جبرئیل نازل شد یاایها الرسول بلغ ماانزل الیک”به تاخیرانداخت تااینکه در غدیرخم رسیدفرمود یاایها الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک وان لم تفعل فمابلغت رسالته “تضیق کرد برپیامبر سخت گرفت برپیامبر ص در غدیرخم خداوندمتعال فرمود ای پیامبرمن ابلاغ کن اگر این راابلاغ نکنی گویا رسالت خودراانجام ندادی امامت برابرهمه اسلام است وان لم تفعل فمابلغت رسالته والله یعصمک من الناس اگرنگران ارتدادجامعه هستی من ضامنم “والله یعصمک من الناس” من خدای متعال ضامنم که این میراث باقی بماند تا آخرالزمان باقی بماندبله امکان دارد جریان های مختلفی اتفاق بیوفتد اما این نور خداست و نور خدا خاموش نمی شود پیامبراکرم ص دلش قرص شدفرمود ای پیامبر نگران نباش تذکربه او داد “ان الله لایهدی القوم الکافرین “این طور اگر خداوندمتعال بخواهد همه را مسلمان میکند اما خداوند متعال جایی برای کافرین هدایت نمیگذاردلذاپیامبراکرم ص مردم را فراخوانددر غدیرخم وفریادزد ای مردم من چگونه پیامبری برای شمابودم من چگونه انسانی برای شمابودم همه اقرارکردن بعددست علی ابن ابی طالب ع رابالابرد وفرمود” من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم والی من والا وعادی من عادا”آنجا پبامبر اکرم ص علی ابن ابی طالب ع را معرفی کرد.عید غدیر از بالاترین اعیادمسلمین است عیدغدیر عیدبزرگ خدا اززبان پیامبراکرم ص است ازهمه اعیادبالاتراز روز آن بهترین روزخداست لذا خودمان را دراین ایام آماده کنیم بارک الله به جوانان، علما، سادات، بزرگان، متدینین، اهالی مساجد وحسینیه ها، مسولین،خواهران و برادران ما که خودشان رابرای عیدغدیر آماده کردند مساجد وحسینیه ها پرشور،از دیروزبرنامه ها آغازشد بادعای عرفه دراین مصلی بزرگ بحمدالله این کارشروع شد وامروز به شکل رسمی طبق همه ساله سنت همه ساله ان شاء الله افتتاح برنامه های غدیررا آغازمی کنیم چون قرارنبود که نماز عیدبرگزارشود درروز قبل برنامه ریزی کردیم ولی حالا که نماز عیدبحمدالله برپاشدامروز افتتاحیه خواهیم داشت تابه فضل اللهی کار بزرگ ما درغدیر درشهرستان کارون آغازبشود همه برنامه هاانجام میگیرد راهپیمایی به شکل خودرویی انجام میگیردپخت وپز به شکل وسیعی انجام میگیرد عزیزان سپاه فرمودند که ما تاکنون قریب 10هزارپرس غذا آماده کردیم که به افراد مستمندبدهیم دراین دهه، تابرسانیم به 110هزار نام علی ابن ابی طالب ع باشددوستان ما برای آب هم پی گیری کردن به مناسبت12امام 12هزار آب هم بیاورند که بحمدالله پیگیری شد مقدارزیادی از آن تآمین شدکه به مساجدوحسینیه ها بعدازمراسم، ابتدامراسم به شکل انبوه انجام نمیگیرد بارعایت پروتکل های بهداشتی انجام میگیرد کمااینکه دیشب درشکاره همین کارانجام گرفت و دیروز دردعای عرفه این کارانجام گرفت لذا برنامه های غدیر بسیارپرشکوه درشهرستان کارون انجام میگیرد من تقاضادارم ازکسانی که درفضای مجازی کارمیکنند عیدغدیر و ایام عیدغدیرراپشتیبانی کنند مراسم رامنعکس کنند ان شاء الله ما یک حرکت خوبی راآغازکنیم علی ابن ابی طالب ع محوراین عیدغدیراست امامی که پبامبر اکرم ص فرمودند یا علی شما در سه چیز مشهوری اولآ امیرالمومنینی واین امیرالمومنین مخصوص شماست حتی مخصوص ائمه دیگرهم نیست امیرمومنان لقب علی ابن ابی طالب ع از اولین تا آخرین عالم است ثانیآ شما یعسوب دین ثالثآ قائد الغر المحجلین شما آن رهبرسفید رویان بهشتید وشما یعسوب دین رهبر مردم اید اینها ازلقب امیرمومنان علی ابن ابی طالب ع کافی انسان مراجعه کند به غدیر وصاحب غدیر که ببیند چه فضیلت هایی برای امیر مومنین باقی ست فضیلت هایی که پیامبراکرم فرمودازشدت زیادی آنها کسی نمیتواند فضایل امیرمومنان رااحصا کندغدیر،غدیرکارون است وهمه باید در این زمینه مشارکت داشته باشندکمک بکنند که ان شاء الله غدیرما مثل همه ساله انجام بگیرد درسالهای گذشته تجمع های هزاران نفری درمحیط های باز انجام میگیردامسال به شکل جدیدی انجام میگیرد من این اعیادرابه همه شما تبریک و تهنيت عرض می کنم حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت؛ ما هم این افتتاحیه را داریم وهم رو نمایی از کتابی ست بنام کارون که سرور عزیزمان حاج علی باوی خیلی زحمت زیادی کشیدن این دو برنامه را دربرنامه های خودمان داشته باشیم حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی تاکیدکردند؛ تذکری راعرض کنم دررابطه با مسئله آب وبرق باتوجه به هوای گرمی که مردم دارند ومشکلاتی که درخوزستان وجوددارد ومضاعف است بایدمسولین آب ومسولین برق به شکل آماده باش باشند شب وروز نشناسندهروقت به آنها گفتند دریک نقطه ای از شهر دریک نقطه ای ازمحلات برق قطع شد بایدهمان ساعت حضورپیداکنند بدانند یک عده ای از مردم آنجا درمضیقه هستند درهوای گرم هستند پیرجوان زن مرد بچه انجا گرفتارند درقضیه آب هم همینطورما مشکلاتی را درشهرستان داریم بایدمسولین آب و مسولین برق دریک آماده باش ویژه ای دراین ایام قراربگیرندکه شبانه روز کشیک بدهند تلفنهاشان روشن باشدکه اگرمشکلی درمحلات به وجودآمدسریعآ این کارهاراانجام بدهند ورفع مشکل کنندلذا من ازهمه مسولین میخواهم که دراین زمینه اقدام ویژه ای انجام دهندحجت الاسلام خضیراوی گفت؛ دعوت می کنم ازهمه عزیزان درشهرستان که شهردارمحترم رایاری کنندحسن ظن به ایشان من ازجاهایی که کارکرده را گرفتم و آنجا حسن ظن به ایشان دارند ما حسن ظن به ایشان داریم همه یاری کنند که بعضی از کمبودها را ونواقص برطرف بشودعزیزانی که کنارایشان کارمیکنند باصداقت کارکنند تلاش کنندوقت بگذارند نقیص ها را برطرف کنند کسانی که زحمت میکشند درمجموع شهرداری ایشان را یاری کنند بعضی از نقیض هارا بردارند وبتوانیم یک سکونی وآرامشی درشهرستان ب قرارشود من قبول ین مسولیت رابه وسیله ایشان که تجربه موفقی که دربعضی ازشهرستان ها رادارندمن تقدیر وتشکرمیکنم ان شاء الله خداوندمتعال به ایشان توفیق بدهد بعضی از این مشکلات ومعضلات را حل نماید.من ازهمه عزیزان و بزرگوارانی که مراسم دعای عرفه برگزارکنند ومراسم امروز عیدبرگزارکنندتقدیروتشکرمیکنم.ایام غدیرداشته باشیم حضورپیداکنیم اگرخدا نکرده دریک جایی پروتکل هارارعایت نکنندتذکربدهیم درضمن ازتمام کادربهداشت و درمان دراستان درکشور وشهرستان تقدیروتشکرمیکنیم اینهاامروز درخط مقدم خدمت به ملت ایران ومردم مسلمان جهان هستند ان شاء الله خداوندبه آنها توفیق بدهد وخداوند متعال این بلیه را از سرمسلمین بردارد ان شاء الله.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب