مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

امام جمعه کارون:انتخابات درامریکا برای ملت ایران بین بد وبدتر است

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیروای امام جمعه کارون درنماز جمعه این هفته پس از حمدوثنای اللهی ودعوت مومنین ومومنات به تقوای اللهی،ضمن عرض تبریک بمناسبت میلاد با برکت امام حسن عسکری (ع) وهمچنین میلاد با برکت حضرت فاطمه معصومه (س) که درروزهای آینده وهفته آینده که درپیش داریم به همه نمازگزاران تبریک وتهنیت عرض کردند و گفتند ازخداوند متعال می خواهیم به همه ما زیارت این بزرگواران را عنایت کند.
امام جمعه کارون افزود:امام حسن عسکری (ع) شش یا هفت سال داشت به وسیله خلفای بنی عباس همراه با پدربزرگوارشان امام هادی (ع) ازمدینه به سامرا فراخوانده شدند و بیش از بیست سال درسامرا زندگی کرد دراین بیست سال بارها پیش آمده است که خلفای بنی عباس ازاومی خواستند که روزهای دوشنبه وپنجشنبه به دارالعماره بیاید و اعلام حضورکند که جایی نرود دراحادیث وسیره ها وارد شده بارها امام زندانی شدند شبکه ای ازیاران خود را درجای جای شهرها واماکن اسلامی برگزید که هم بتوانند وجوه های شرعی مردم را بگیرند برسانند درجای خودشان صرف شودوهم بتواننداخبار امام را به مردم برسانند که ازجمله آنها علی ابن مهزیاراهوازی است اینطوری که می گویند این آقا جزو همین شهرهای اطراف اهوازفرزند محله های اطراف اهوازولی بنام اهوازی معروف شده وافراد دیگری وجود دارندکه اینها با امام مرتبط اند اخباررا به مردم می رساندند ازاین طریق افراد تغذیه فکری وروحی می شدند در28سالگی به وسیله معتمدعباسی به شهادت رسید این امام روئف درمدینه متولد شدند کلمات فراوانی ازامام به ما رسیده است که یکی ازاین احادیث که من خدمت شما عرض کردم بالاترین خصلت آدمی این است که انسان به خداایمان بیاورد به وجودخدا، درزندگی اورا احساس کند به وعده های اللهی، به معادی که خداوند متعال درقرآن ازاویاد می برد به سنن که برزندگی انسان وزندگی جامعه حاکم است انسان اینها را باید ایمان داشته باشد به رسولانی که خداوندمتعال برای هدایت بشرمی فرستند بایدانسان اینها را ایمان داشته باشد وخصلت دوم نفع به جامعه است نفع به دوستان وجامعه است اینهاخیلی مهم است امام حسن عسکری(ع) می فرمایدمن رکب ظهرالباطل نزل بیه دارالندامه) کسی که برپشت باطل سوارشود و کارباطلی انجام دهددرخانه ی پشیمانی فرود خواهدآمد هرکسی کارباطلی کندعاقبت اوپشیمانی است هیچکس ازکارباطل متنفع نمی شود اگرهم درظاهردریک وقت موقتی وجزیی احساس موفقیت کند ولی درقایت مطلب موفقیتی نخواهدداشت هم احادیث وآیات این را می گویند وهم تجربه بشراین را کاملآ ثابت می کند.حدیثی دیگری ازامام حسن عسکری (ع) می فرماید:المومن برکت علی المومن وحجت علی الکافر”مومن برکتی است برای مومن وحجتی بر کافر ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق زیارت امام حسن عسکری (ع) عنایت فرماید.

حجت الاسلام والمسلمین خضیروای بیان اظهار داشت:امروزقم درجهان پایگاه شیعیان وپایگاه اهل بیت عصمت و طهارت است این مدیون حضوربابرکت حضرت فاطمه معصومه (س) که به دنبال برادرش آمد ونهایتآ مریض شدند ودرقم مدفون شدند. تربیت علما حوزه های علمیه ،تربیت شخصیت های بزرگ ،وجود بعضی ازصحابه ائمه درقم وارتباط آنها باائمه همه اینها ازبرکات حضرت معصومه (س) درقم است تربیت امام انقلاب ما همه اینها مدیون قم و قم مدیون وجود بابرکت حضرت معصومه (س) است.

امام جمعه کارون تصریح کرد: یکی ازمطالبی که محل بحث است انتخابات امریکاست انتخابات درامریکا برای ملت ایران بین بد وبدتر اینها تابع احزاب اینها تابع تشکیلات اند اینها یک فرد نیستند یک فرد هستند اما تاثیرشان تاثیرات حزبی است ،جمهوری خواهان یک تاثیر را دارندوگروه دیگری که دموکرات ها هستند تاثیرات دیگری دارند هرکدام تفکرات خودشان را دارند ملت ایران هم ازدموکرات ها آسیب دید وهم ازجمهوری خواهان آسیب دید اما بدترین آنهاترامپ است گروهی را کنارخود قراردادکه بیشترین دشمنی را باملت ایران داشتند که چگونه خداوندمتعال اینها را ذلیل کردلذا انتخابات امریکا بین بدوبدتراست نه بین خوب وبد است و می بینیم که چه افتضاحی به بارآوردند آنهایی که معتقدند ودائمآ درعالم صحبت می کنند وازدموکراسی ومتانت وزانت سیاسیون صحبت می کنند خداوند متعال چگونه آبروی آنها را برد
درادامه حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی گفت؛ ملت ایران نباید به این انتخابات ها متکی باشدونگاهش هم به اینها باشد بلکه نگاهش باید به قدرت خود باشد به ظرفیت خود باشد به امکانات خود باشد به جوانان خود باشد قطعآ ازجهان به میزانی که امکان دارد استفاده می کند اما هرکشوری که نگاهش به بیرون بود ضررکرد تمام کشورهای پیشرفته جهان آنهایی که پیشرفته هستند وآنهایی کشورهایی که امروزدردنیا به جهاتی حرفی برای گفتند درمسایل اقتصادی وغیره دارند کشورهایی هستند که به خودمتکی بودند به جوانان خودوبه ملت خود متکی بودنداگرنگاه ما به خارج باشد نگا اشتباهی خواهد بود لذا ملت ایران تجربه کرده است آنجایی که به جوانان خود اعتماد کرد ،آنجایی که به ظرفیت خود نگاه کرد،آنجایی که به امکاناتش نگاه کرد موفق بودوآنجایی که نگاه مان به خارج بود ضررکردیم ووقت تلف کردیم وفرصت ها را ازدست دادیم وباید مراقب باشیم.

خطیب جمعه کارون:دریک مطالعات اجمالی ماچند تا مطلب را درشهرستان مهم داریم که بایدهمه نخبگان شهرستان به آن توجه کنند ودرفضاهای حقیقی ومجازی باید مورد مطالبه همه باشد یکی بحث اشتغال است.
دربحث اشتغال ما پروژه های عظیمی داریم که بعضی ازاین پروژه ها 90درصد اگرنگویم 70درصد 60درصد امکانات آن را دراختیارداریم بقیه همت می خواهد بتوانیم آنها را جلوببریم ودراین کارظرفیت ایجاد کنیم برای اشتغال، یکی ازاین کارها طرح دوم شیلات که تا60درصد پیشرفته ومتوقف شده این را ما بایدمطالبه کنیم،یکی ازمطالبات ما ایجاد کمپ های گامیش داری ،حرفه دامداری یکی ازحرفه های مردم شهرستان ماست ما بایداین را تقویت کنیم قولش را درجلسه اخیر ازاستاندارمحترم گرفتیم ان شاء الله خداوند متعال توفیق بدهدجلسه ای دراین زمینه گرفته بشود وکارپیش برود تاکنون هم ما فرصت های زیادی را ازدست دادیم.

درادامه امام جمعه کارون گفت:یکی دیگر ازمطالبات بحث استود یوم ورزشی است که زمینش هست وقبرستان شهرستان که زمین آن هست وتاحدودی درآنجا کارشد حتی بودجه ای برای آن تآسیس یافت اما سیل وسیعی که آمد همه امکانات این کارگاه ها راازبین برد وشهردارقبلی هم بسیاری ازامکاناتی که برای قبرستان آماده شده بوداینها را توزیع کرد ویک مقداری کارها به عقب افتاد لذا اینکه مطالبات ما ایجاد قبرستان خوب و محترم برای مردم ماست الان مردم ما گرفتارند هرکسی یک عزیزی را ازدست بدهد نگران دفنش می شودکه درکدام قبرستان من دفنش کنم واین بایدیکی ازمطالبات ماست، یکی دیگرازمطالبات ما ایجاد میدان های ورزشی فوتسال برای جوانان است من قولش را از استاندارگرفتم ولی کسی نبود پیگیری کنددرواقع، دوبار من قول گرفتم اخیرآ هم نوشتم برای عزیزان ورزشی ما یک بنیه قوی درمسئولین ورزش دراستان وشهرستان نمی بینیم که این را پیگیری کنند ماخودمان قولش می گیریم صحبتش را هم می کنیم ولی می بینیم درپیگیری عقیمیم ، استاندارسوال کرد ازاین 20 تا(میدان های ورزشی)چند تا را دارید گفتم5 گفت 15 تا بامن ولی دیگریکی رامی خواد که این را بگیرد پیگیری کنددنبال کند که جوانان ما بتوانندازاین برخوردارباشد.

امام جمعه کارون گفت؛ یکی ازچالش های مهم ماهم درشهرستان که بایدحل بشود بحث شهرداری و تحسن های که درآن آنجام می گیرد شهرداری دارد تلاش خودش را می کند مدیریت خودش را می کند ولی می بینیم این تحسن ها دربسیاری ازموارد ادامه دارد واشکالاتی را درشهرستان ایجاد کرده است باید مسئولین دست به دست هم بدهند ما ازاین چالش خارج بشویم من شهادت میدهم که شهردارپیگیری اموراست واموردنبال میکند اما این یک معضلی است که هم نیازبه بودجه داردهم نیازبه نظم وپیگیری جدی دارد که این مشکل وچالش حل شود.
یکی ازچالش های دیگری که نخبگان باید پیگیری کنندبحث محدود درجنوب شهرستان ،درشمالش پیگیری شد ودرحال انجام ولی درجنوب شهرستان ما موسسه نیشکر فارابی را داریم وسلمان فارسی داریم هردوی آنها جزو شهرستان کارون هستند اما سالهای گذشته برای کمک به شادگان از اهوازداده شدوتاکنون هم زیرنظرآن شهرستان است باید یک مطالبه جدی ازنماینده های مجلس بشود که این کاررا پیگیرکنندچون ظاهرآ ازجانب شهرستان شادگان هم نماینده مجلس پیگیراین موضوع است، باید نمایندگان مجلس ما درشهرستان پیگیراین موضوع باشنداین معضل را حل کنند لذا این یکی ازچالش های است که باید ما پیگیری کنیم ودرجلسات حقیقی ومجازی پیگیری کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی افزود: یکی دیگرخدمات دهی مناطق نفتخیز درشهرستان ،مناطق نفتخیزدرشهرستان ماخدمات کمی دارند درحالی که امکانات فراوانی دارند این را هم باید دوستان مطالبه بکنند دردستورکارقراربدهند.

ایشان در ادامه بیان داشت :ما باید برنامه برای فقرزدایی داشته باشیم تا کی بسیاری ازمردم شهرستان ما درفقربه سرمی برند ومنتظرکمک های نهادهای خدمات ده باشند باید یک برنامه ای برای فقرزدایی شهرستان انجام بگیرد ودردستورکارمسئولین قراربگیرد که این باید جزو مطالبات شهرستان ما باشد،بحث فاضلاب هم داریم، ولی دربحث فاضلاب اینطوری که خبرش می رسد بحمدالله درحال تکمیل فاضلاب شهرستان وبودجه ایی هم که آمده ظاهرآ اینطوری که استاندار گفت به خود شهرستان اختصاص خواهد یافت ولی درحال انجام ودرحال کار روبه پیشرفته گرچه کند پیش می رود ولی روبه پیشرفته وفاضلاب ما ان شاء الله سال آینده وقتی وارد سال آینده بشویم حل می شود.

Updated: دی 21, 1399 — 4:26 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب