مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

ما باید در کشور کاری کنیم که تحریم ها اثرنداشته باشد 

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه کارون بعدازحمدوثنای اللهی ودعوت مومنین ومومنات به تقوای اللهی باذکرحدیثی ازامام علی ابن ابی طالب (ع) خطبه را آغازکردند و گفتند؛ قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ “امام علی می فرماید خوراک بدن هاغذاست وخوراک جان ها اطعام کردن است قوام جسم آدمی به غذاست اگرآب وغذا نخورد این جسم قوام پیدا نمی کند واضح وروشن است.قوام ارواح به چیست؟بلاخره انسان دارای جسم است وروح جسم او به وسیله غذا وآب تامین می شودهمانطوری که دیگر حیوانات هم همینطورهستند.خوراک جان ها بخشش است دادن به دیگران است انفاق درراه دیگران است، انفاق درراه دیگران خوراک روح آدم است.

امام جمعه کارون افزود:اینکه درقرآن کریم می بینیم اینقدردررابطه با انفاق درراه خدا آیات نازل شده است برای این است که جان ها باانفاق زنده می شود وزنده می ماند.مومن مومن نمی شود مگراینکه اهل انفاق باشد بداند آنچه به دستش آمده ازجانب خداست وبداند آنچه که درراه خداانفاق می کند خداوندمتعال عوض آن را به اومی دهد بداند مالک موقت این مال هاست انسان مالک هیچ چیز جز اعمال خود نیست.اینها تایک زمانی با اوهستند همه چیز کنارمی روند فقط اعمال اوبا باقی می ماند لذا خداوندمتعال یک وسیله قرارداده برای احیا جان ها و آن انفاق درراه خداست. می فرماید خوراک بدن ها غذاست و خوراک ارواح وجان ها انفاق درراه خداست قدراین مطلب را بدانیم قدراین سفره های مومنانه ای که مومنین ومتدینین اینها راجمع می کنند توزیع می کنند به فقرا وبه نیازمندان می رسانند درب منازل می برند وازاین کارها لذت می برند قدراینها را بدانیم هیچ انفاق کننده ای درعالم فقیرنشد فقیرکسی است که مال دارد به دیگری نمی دهدآخرش این مال را ترک می کندو می رود.نداریم درطول تاریخ که انفاق کننده ای فقیرشده باشد واین ازعنایت های خداست حتی درمیان غیره مسلمانان اگرکسی اهل انفاق باشداوهم مورد توجه است

ایشان بیان داشت:خداوندمتعال این را یک سنت قرارداده برای بشرپیامبراکرم (ص) وقتی که فرزندان حاتم طائی رااسیرکرد رفتاری که با انها داشت رفتاردیگری بود پسرش فرارکرد دخترش را اسیرکرد وقتی که فهمید این دخترحاتم طایی اورا اکرم کرد وحاتم طایی ودخترحاتم طایی وقتی رفتار پیامبراکرم (ص) را دید دنبال برادرش فرستاد گفت چرا فرارکردی فرمود مسلمانان برما پیروزشدند فرموداین یک کس دیگراست یک احترام خاص برای پدرما دارد برگرد.بعد می بینیدازاینها بد زرده ای پیدامی شودکه ملازمین اهل بیت علی ابن ابی طالب وامام حسین (ع) هستند ریشه این مطلب همین است خداوندمتعال به اهل انفاق عنایت دارد” قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ ” خوشابه حال کسی که درزندگی خودهمیشه برنامه دارد برای این که انفاقی داشته باشد می شناسم کسانی را که ازحقوق خود برنامه ای دارندهرماه یک چیزی را جدا می کنند برای نیازمندان وا ینها را درراه خدا می دهند که خداوندمتعال به واسطه این به آنهاعنایت دارد ان شاالله که خداوندمتعال توفیق این عمل به همه ماعنایت کند.

امام جمعه کارون با اشاره به سخنان رهبرمعظم انقلاب که صبح امروز داشتند گفت: رهبرمعظم انقلاب 6الی7نکته را درسخنرانی امروزشان بمناسبت19دی سالروزقیام مردم قم درسال 56 بعدازمقدمه به 6-5نکته اشاره می کند یکی دررابطه با تحریم است رهبرمعظم انقلاب فرمودند دنیای غرب موظف است تحریم ها را بردارد وما درکشوردنبال این نباشیم که ببینیم درامریکا چه می گذرد علاوه بر اینکه امریکا موظف است وکشورهای اروپایی موظف اند تحریم را بردارند ما باید درکشورکاری کنیم که تحریم ها نبایداثرداشته باشد دوای آن اقتصاد مقاومتی است ما بایداقتصادمان را چنان قوی کنیم که تحریم ها کمترین اثر درآن داشته باشد ولی ازطرفی دنیای غرب براساس تعهداتی که دادند وبراساس اصول های اولیه موظف است تحریم ها را بردارد.

خطیب نمازجمعه کارون دررابطه باحضورما درمنطقه غرب آسیا یاخاورمیانه درمیان کشورهای دوستی مثل حزب الله سوریه لبنان یمن عراق، فرمود درنظام مان طوری رفتارکنیم که دوستانمان را تقویت کنیم دنیای استکباردر صدد تضعیف این کشورهاست درصدد تضعیف این نیروهاست ماباید دوستانمان راتقویت کنیم وحضورماثبات آفرین است اگرحضورجمهوری اسلامی درمیان مردم عراق نبود امروزعراق را تجزیه اش می کردند وسه منطقه اش می کردند ودنبال این بودند که یک منطقه کردستان یک منطقه برای اهل سنت یک منطقه شیعه قراربدهندو کشورهای کوچک درست کنند ازآن کشورهای بی اراده مثل بحرین وامارات اینها کشورهای بی اراده ای هستند مگراینها چندنفرند، خوزستان ما ازآنها بزرگترو نفوذش ازآنها بالاتر.اگرایران اسلامی به کمک عراق نمی آمد گذشته از عقیده ی مشترکی که داریم به خاطرهمسایگی به خاطر اینکه دوست ماست ، این عراق تجزیه می شد وامروزامریکا درکنارمرزهای ماست، اگرایران اسلامی ما درکنارسوریه نبود درحالی که سوریه درسخت ترین شرایط هشت سال دفاع مقدس درکنارما بود وبسیاری ازموشک هایی که داشتیم ازجانب آنجا می اوردیم وبه واسطه آنجا می اوردیم اگرما درکنارآنها نبودیم امروزسوریه تجزیه می شدمنطقه دمشق ازمنطقه حلب جدا می کردند امریکاحضوربیشترپیدامی کردند آمریکا این کشورها به کشورهای کوچیک تبدیل می کند خودش هم دراین کشورها پایگاه می زند میاد توی مرزهای ما سختی ها را برما بیشترمی کند

خضیراوی بیان داشت: نباید ساده اندیش باشیم لذا حضورما ثبات آفرین ،این حضورماست که عراق رانگه داشت، این حضورماست که سوریه را نگه داشت همین الان به دنبال تجزیه یمن هستند این حضورماست که یمن را قوی کرد ،این حضورماست که حزب الله را باثبات کرد اگرحزب الله لبنان ما نبود امروز اسرائیل توی بیروت حکومت می کرد لذا حضورما ثبات افرین است گذشته ازاینکه به نفع ماست به نفع مردم منطقه ومسلمانان عالم است قطعا اگرحزب الله لبنان نبود اسرائیل دربیروت بود در دمشق بود تاعراق می آمد توی مرزهای ما هم می آمد این اندیشه اش این نوشته ها ونقشه های آنهاست لذاحضورماضروریست.

امام جمعه کارون: نکته دیگرنقطه قدرت دفاعی ماست می گویند شماچرا موشک دارید شماچرا دنبال بحث هسته ای می روید خب شما چرا دارید کشورهای اروپا،آمریکا ،انگلیس و فرانسه همه اینها موشک های بسیار بالایی دارند(اتمی دارند) خوب چرا شما دارید ،چرا توصیه می کنیدما نداشته باشیم می خواهند همیشه این کشورها درضعف باشندکه آنهاحکومت کنندهمیشه اینطورمی خواستند.رهبرمعظم انقلاب فرمود:نظام اسلامی مابایدطوری عمل کند که فردی مثل صدام به اوتجاوزنکند صدام وقتی که کشورما دراول جنگ ضعیف دید میگ 25 اوتا تهران می رود وموشکباران می کردوموشک هاش همه شهرهای ما را موشکباران کرد باید الان طوری قوی شویم که کسی جرات نکند این جسارت را داشته باشد واین بحمدالله هست ما درنهایت توانستیم به هواپیماهای بدون سرنشین امریکا که وارد مرزهای ما شد توانستیم سرنگون کنیم و توانستیم پایگاه آمریکا را درعین الاسد موشکباران کنیم اگردشمن این قدرت را درما نمی دید امروزخیلی جسارت هایش بیشترمی شد.ا
امام جمعه کارون؛ رهبرمعظم انقلاب دررابطه بابرجام فرمودند:ما اصراری نداریم که امریکا به برجام برگردد یا برنگردد مایک مطالبه حقیقی داریم وآن رفع تحریم هاست این مطالبه حقیقی ماست اینکه چه کسی درامریکا رئیس جمهور شوداین مربوط به خود آمریکاست مهم اینکه ما مطالبه به حقی داریم وآن رفع تحریم هاست کاری نداریم که امریکا به برجام برگردد یا برنگرددوتصمیم دولت ومجلس برای کاهش تعهدات تصمیم درستی است ورساندن غنی سازی به 20درصدتصمیم درستی است وبایددرمقابل آنها ایستاد.رهبرمعظم انقلاب دررابطه با دولت جوان حزب الله برای آینده فرمودند بایدشکل بگیرد.رهبر معظم انقلاب فرمودنداعتقادمن به دولت جوان این است که یعنی دولت پرتحرک ،باانگیزه ،انقلابی، نه اینکه ازافراد میان سال استفاده نشود ازافراد باتجربه استفاده نشود اماحیف ازاین همه جوان نخبه ازآنها استفاده نشود باید جوان ها را وارد کارزارمدیریت کرد وهمیشه روی کادرثابتی ازاول انقلاب تا به امروز نباشیم هم درمدیریت وهم درکارهای کارشناسی.

رهبرمعظم انقلاب دررابطه باویروس کرونا نکاتی را فرمودند: بعضی این واکسن کرونایی را که ما ابداع کردیم را تضعیف نکنند حقیقتآ به دست جوان های مسلمان ما خوب وانقلابی ومردم متخصص ما باتعهد بالا این واکسن بحمدالله الان درست شده بایدازآن پشتیبانی کنیم بله تا رساندن آن به مرحله تولیدوتکثیرنیازداریم ازکشورهای دیگربخریم اما خریدازامریکا وانگلیس ممنون است اینها تجربه های یک تاریخ است دربسیاری ازاین موارد حتی این امراض به وسیله بعضی ازاین چیزهاخودشان سرایت می دهند به کشورها دیگروهنوزهم آنها به این نتبجه نرسیدند استدلال قوی هم رهبرمعظم انقلاب فرمودند اگرراست می گویند این واکسن خیلی خوب است پس چرا مورد آنها دربحث کرونا بیشترازکشورهای دیگراست اگرتبلیغ رسانه ها نباشد پس چراالان امریکاوانگلیس بیشترین کشته ها در رابطه باکرونا میدهددرحالی که می گویند واکسن خودمان به دست آوردیم لذا خریدازکشورهای دیگرمانعی ندارد اما خریدازانگلیس وامریکا ممنوع است.رهبرمعظم انقلاب فرمودندمراقبت ها بایدادامه پیداکندحتی به این میزانی که رسیدیم گاهی100نفرگاهی کمتر بیشتراین هم برای کشورزیاداست همه بایدمراقبت کنیم که ان شاء الله جوانان ما واکسن آن را تولیدکنند وبه شکل انبوه دراختیارمردم قراردهند.

حجت الاسلام خضیراوی طبق فرمایشات رهبری بیان داشتند؛ دیروزملت ما بادست خالی درمیدان های مختلف ازپیروزی درانقلاب ازپیروزی درهشت سال دفاع مقدس پیروزشد امروزکه ملت ما قدرتمنداست می تواند برهمه این مشکلات فائق آیدواین حرف بزرگی است دیروز ما این امکانات امروز نداشتیم امروز درسطح بعضی ازعلوم اینقدردانشمندداریم که برای دیگران غیره قابل احساس فکرامثال تهرانی ها، فکرامثال فخری زاده ها، فکرامثال سلیمانی ها درآنها منحصرنماند تکسرپیداکرد، شاگرد تربیت کردند، کادرتربیت کردند این قدرت را ماامروزخیلی ازقدرت های سابق بالاتریم وقوی تریم و متحدتریم آن زمانی که آنها را نداشتیم پیروزشدیم وخداوندمتعال به همه عنایت کردامروز این عنایت هابیشترو بحمدالله قدرت ماهم قوی تراست.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه کارون در خصوص مسائل داخلی شهرستان کفت: ماحقیقتا درمدتی که شهردارمعرفی شد پشتیبانی کردیم چه حضوری ، چه غیره حضوری الان هم ان شاء الله ایشان کارکنند ما هم پشتیبانی می کنیم ولی من احساس می کردم تا به امروز این بحث تحصن ها حل کرد ه باشد بالاخره ما یک مشکلی داشتیم توی شهرستان یک زمانی می گفتیم این تقصیر شوراست حالا که شورایی وجود ندارد،حالاکه شهردارهست ،فرماندارهست ،بقیه مسئولین هستند چرا نبایدطوری سیاستگذاری کنندکه این تحسن ها واین اعتصاب ها راحل کنند چرا? من یک نکته ای را به شماعرض کنم واین را خودم ملموس میدانم وآن این است که ماقبلا دررابطه با بلاخره اگربرگردیم به عقب هم بحث های عمراني داشتیم هم بحث های خدماتی را، یعنی ماهم پروژه های عمرانی پیش را می بردیم شهرداری علاوه برکارهای خدماتی کارهای عمرانی هم می کرد مثلا جاده ساحلی را درست می کرد به شهردارقبلی گفتم منطقه کوتعبدالله مثلا کف پوش بکنند دیوارقبرستان را ساختند چند تا جاده های بزرگ احداث کردند حالاهم این کارهای عمرانی رها کردیم ، همین کارهای خدماتی هم خوب انجام نمی گیرد این باید مدنظرمسئولین باشد
امام جمعه کارون تاکید کرد: شهردارهم بایدکارهای عمرانی انجام بدهدهم باید کارهای خدماتی کند حالاماخودمان کارهای عمرانی رافعلا ازبس توی بحث خدمات مشکل داریم رها شده فعلا،حداقل کارهای خدماتی را بایدسامان بدهند ،کارگرها را باید سامان بدهند،به حقوق آنها برسند ،طوری سیاستگذاری کنند که شاهدنباشیم درهرماه باز تحصن و تعصب واین همه زباله توی خیابان ها ، واقعا این کار کارصحیحی نیست وانتظار میرفت شهرداردراین مدت این مشکل را باید حل کرده باشد باتوجه اینکه هنوزمطالبات عمرانی ما ازایشان هم چیزی نخواستیم در مجموع بخاطراینکه بتواند این خدمات را حل کند انتظارمی رود طوری سیاستگذاری کند که این چیزها را نباید شاهدباشیم ،حالامن عرض می کنم در گفتارما بیش ازهزارنفر کارگرداریم مثلاداریم حقوق میدهیم وحقوق به آنها نمی رسیم ولیوقتی وارد خود شهرستان هم می شویم می بینیم که اصلا کارگری وجود ندارد ماحتی درگروه های جهادی برای 10نفر20نفرهم مشکل داریم ،نبایداینطور عمل بشود باید طوری اقدام بشود که تحصن ها واین اعتصاب ها نباید باشد وعلاوه برکارهای خدماتی کارهای عمرانی هم انجام بگیردواین انتظاربحق مردم ماست واین یک مطالبه خوب شهرستان ماست این حداقل مطالبه هاست
حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی یادآورشد: زمانی می گفتندچند تا مانع داریم یکی شوراست یکی فلان است،یکی فلان است حالا این گوی و میدان حالاکه همه چیز دست شماست ،ارزش افزوده دست می آید خدماتی که از مردم گیرید دست شما می آید ،نمی خواهم بگویم کافی است ولی باید طوری سیاستگذاری کنید که این مشکل حل گرددواین انتظار حقیقی مردم است که بایدانجام بگیرد.

 

Updated: دی 19, 1399 — 5:12 ب.ظ
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب