مصلای نماز جمعه شهرستان کارون

ملت و جوانان ما تهدید را به فرصت تبدیل کردند

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه شهرستان کارون، حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی امام جمعه  شهرستان کارون پس از حمدوثنای اللهی ودعوت مومنین ومومنات به رعایت تقوای اللهی گفت؛ قال الله تبارک وتعالی(فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
)آیه 37سوره بقره خداوند متعال کلماتی را به انسان القا کردکه این کلمات را بگویدتاخداوند متعال عذر وتوبه اورا بپذیرد انسان هم این کلمات راگفت خداوندمتعال توبه او را پذیرفت به درستی که خداوند متعال تواب رحیم است

امام جمعه کارون گفت:ابن عباس می فرماید: ازرسول اکرم (ص سوال) کردم که این کلمات چه کلماتی بود که خداوند متعال آنها را به آدم تعلیم دادتاآدم به وسیله آنهاتقرب پیداکندوخداوندمتعال توبه اورابپذیرد پیامبراکرم ص فرمود؛ حضرت آدم خداوندمتعال رابه حضرت محمد (ص) وامام علی (ع ) وحضرت فاطمه (س) وامام حسن وامام حسین (ع )قسم داد وخداوند متعال توبه او را پذیرفت این یک حدیث ودو حدیث نیست دراین زمینه احادیث فراوان است که خداوندمتعال به وسیله اهل بیت عصمت وطهارت توبه انسان را پذیرفت و به اوعنایت کرد این خاص جدما حضرت آدم نیست مخصوص ماهم هست اگرانسان نیازی داشته باشدبه یک امری باید اهل بیت عصمت وطهارت(ع) را واسطه قراردهدتاخداوند متعال عنایتش را به آن کس بنماید لذا این بسیاردراحادیث ما آمده است اهل بیت راواسطه قراردادند وخداوند متعال را به آنها قسم دادند موجب عنایت خداوند متعال است

امام جمعه کارون دررابطه با رزمایش بسیارسنگین وقوی ارتش جمهوری اسلامی وسپاه پاسداران درمنطقه که اینها بسیاراثربخش است هم باعث می شود که برای مملکت ما امنیت آفرین باشد وهم بازدارنده است وهم باعث می شو ددشمن حساب بازکند ونتواند اقدامی بکند وهم اینکه موجب امنیت کشوراست وهم امنیت حرف اول هر کشوری است هرکشوری که می خواهد ترقی کند اولین بحسش امنیت است ،بدون امنیت نه فرهنگ او درست می شود نه اقتصاداو درست می شود نه اموردیگراو درست می شود اول حرف امنیت است لذا بعضی ها که می گویند مثلآ دراین مانورها باتوجه به وضعیت فعلی خرج های فراوانی انجام می شود نمی دانند که بحث امنیت خودش بازدارنده است اگراین امنیت حاصل نشود چه بساکه دشمن خسارات بیشتری وارد کند تعدی کند وخسارات بیشتری وارد کند ولی همین مانورها باعث می شود دشمن سرجای خود بنشیند درجهان دراین مدت تقریبآ یک ماهی تبلیغ شده بود رئیس جمهور امریکا امکان دارد آخروقتها دستش میرسدونسبت به ایران اسلامی کینه دارد احتمالآضربه سختی بزند ورسانه های جهانی ازاین مسائل زیاد گفتند ولی نیروهای مسلح مابااین مانورهای خود نشان دادند که آمادگی دارند که درمقابل دشمن بایستند

ایشان افزود: بزرگترین مانورپهبادی جهان را رقم زدند ویکی ازموثرترین مانورهای موشکی را انجام دادند وبسیاری ازدست آوردهای جدیدشان را نشان دادن تا دشمن بداند که اینطورنیست که وقتی اوتحریم کند ما دست بسته باقی بمانیم بلکه ملت ما وجوانان ما به خودمتکی خواهند شدابتکارعمل به دست خواهند گرفت ودرمقابل دشمن خواهند ایستاد وجوانان ما واین ملت چنین کردند شمااگربه سن جوانان کسانی که دربحث هسته ای دربحث موشکی دربحث پهبادی دربحث کارهای مهم این مملکت دارندکارهای ویژه ای را انجام می دهند می بینید که میانگین سن آنها کاملاجوان است معلوم می شود آنجایی که به جوانان اعتماد می شودمملکت ما روی پای خودمی ایستدوخود را باورمی کند واقدامات ویژه ای انجام میدهد واین مانورتوانست درسطح جهان ایران اسلامی ما را بالاببرد قدرت بازدارندگی امنیت را بالاببرد واصولآ هم به لحاظ نیرویی وهم به لحاظ اسلحه هرچندمدتی لازم است اینهابه کارگیری بشوند که درعمل اثرآنها واقدامات آنها باید دیده شودواین مانورها بسیارموثربودهم درسطح جهان وهم درسطح داخل.به سهم خود تقدیروتشکرمی کنم.

حجت الاسلام والمسلمین خضیراوی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفت:جابه جایی روسای جمهوری امریکا ترامپ رفت وبایدن آمد دوره های گذشته دوره های سختی برجمهوری اسلامی بود اما دوره ترامپ یک دوره ویژه ای بود علیه ملت ما تحریم ها بیشترشد سردارعزیزما را شهیدکرد واصولا کارهای غیره منتظره ای را هم برملت ما هم برجهان انجام داد دیدیدکه نتوانست توی دومرحله بارهم بیاید خداوند متعال اورا زمین زد واین اول کاراست

قطعآ ملتهای مسلمانی که برآنها فشار وارد شد، ملتهای مسلمانی که فرزندان آنها ترورشدند اینها کاررا رها نخواهند کرد وترامپ وامثال ترامپ وپمپئورا تعقیب خواهندکرد کما اینکه دادگاه عراق حکم جلب آنها راصادرکرد ودادگاه ما برای ترامپ و پمپئووبیش چهل نفرازکسانی که درشهادت سردارعزیزمان نقش دارند پرونده سازی کرده وحکم جلب آنها را صادر خواهند کرد و آنها را تعقیب خواهندنمود واین درسطح جهان فوق العاده موثراست

متاسفانه چنان فرهنگ سازی کردند می ایند می کشند میروند بعضی ازعروسی ها درسطح افغانستان و عراق بمباران می کنند می کشند میروند دریمن همینطور وکسی درجهان جوابگونیست وکسی آنها را تعقیب نکرده کسی برای آنها پرونده تشکیل نداده، قریب شش میلیون الی ده میلیون نفررا حداقل درمنطقه غرب آسیا کشتند و تجاوزکردند ونابود کردند وزندگی بعضی ازملتها را خراب کردند وجوابگو هم نیستند از اون طرف دنیامی آینددر سوریه درعراق در لیبی در جاهای دیگرتجاوزمی کنند بمباران می کنند می کشند نابود می کنند وبعدهم منت می گذارند و جوابگوی هیچ جا نیستند وهیچکس دردنیا تعقیبشان نمی کند با اجازه وبی اجازه سازمان بین ملل وهیچکس کاری به کارشان ندارد

این ابتکاری که جمهوری اسلامی به خرج داد وبه دنبال آن ملت عراق این کار را اقدام کرد اقدام بی بدیلی بود وبسیارمی تواند برای آینده جهان موثرباشد باید کسانی که فرزندان عزیزمان را شهیدکردند تعقیب کنیم دنبال کنیم وآنها را پای میز محاکمه بیارویم همین مقدار اقدام هایی که تاکنون انجام گرفته توانسته یک ترس عجیبی دردل آنها بیندازد وازهمین الان به دنبال محافظ وبه دنبال امنیت خودهستند واین کار کاربسیارارزشمندی است

درسطح جهان چه اتفاقی می افتد بعد ازترامپ واین رییس جمهور جدید امریکا چه چیزهایی را رقم خواهد زد این بستگی به آینده دارد که ببینیم رفتارانهاچگونه خواهد بود طبعآ به میزان رفتارآنهاملت ایران هم عکس العمل نشان خواهد داد ولی ملت ما توانست این مرحله سخت را پشت سربگذارد ومقاومت کند وامروزبه اعتراف بسیارازکشورها ملت ایران درمقابل امریکا پیروزمیدان است وتوانست همه این فشارها را تحمل کند وروی پای خود بایستد ومقابل کند وتوانسته است این کاربزرگ را انجام بدهدماوقتی که ازاین مرحله بسیارسخت گذشتیم یعنی توانستیم توی میدان پیروزباشیم

لذا می توانیم این کاررا دامه بدهیم به شرطی که به ملت خودمان اعتماد کنیم به جوان های خود اعتماد کنیم وبتوانیم کارهای بزرگی را انجام بدهیم درهمین مدت واین فشارهای سخت دربنزین خودکفا شدیم دربحث های دفاعی درخاورمیانه اول هستیم درسطح جهان هم جایگاه های ویژه ای پیداکردیم ولی حداقل درسطح بنزینی که بسیارسخت بود وشاید درطول دوران نفت ازروز اولش تا سال گذشته دو سه سال قبل ایران همیشه وابسته بود دربحث بنزین و نفت توانستیم درهمین مدت وفشارهای سخت به خودکفایی برسیم واین نشان می دهد ما می توانیم بعضی از این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم وبه ملت خودمان اعتماد کنیم وکارهای بزرگی انجام بدهیم.امیدوارم خداوند متعال به جوانان ما وهمه کسانی که دراین صحنه نقش آفرینی کنند وتوانستند این کارهای بزرگ راانجام بدهند توفیق روزافزون عنایت بفرمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به مصلای نماز جمعه شهرستان کارون می باشد. فارسی سازی و تنظیم محمد وب